”Om vi bara äter vegetariskt kan vi producera mer mat på mindre yta”

”Om vi bara äter vegetariskt kan vi producera mer mat på mindre yta” är ett argument som vi får höra ibland. Stämmer det? Svenskt Kött synar fakta och reder ut hur det ligger till.

Beräkningarna som visar att den totala åkerarealen i Sverige är ca 2500 m2 per person och att endast ca 800 m2 åkermark behövs för att producera mat till en vegan tyder på att vi löser miljö- och klimatproblemen genom att utesluta kött i sin diet. Rent teoretiskt går beräkningarna ihop… Men sedan finns aspekten som handlar om att ta hänsyn till de begränsningar som naturen har och som är svåra att sätta in i en modell; växtodlingen är alltid osäker.

Så här ligger det till:

  • Eftersom Sveriges breddgrader har så kort odlingssäsong (ca 4 månader) så påverkas både avkastning och kvalitet beroende på hur växtodlingssäsongen sett ut just det året. Därför blir djuren ett viktigt komplement, både för att säkerställa att det fortsatt finns mat även om skörden slår fel men också för att vi vet att mycket av den spannmål som odlas inte kommer att uppnå tillräckligt hög kvalitet för humankonsumtion.
  • Exempelvis måste det odlas minst 1,2 kg havre för att få fram 1 kg havre som duger till havredryck. Samtidigt uppstår en rad olika restprodukter när man tillverkar vegetariska livsmedel som skal, drank, drav, rapskaka och halm. Alla dessa används idag som foder till djuren för att skapa kretslopp och en mer cirkulär ekonomi. På så vis använder inte en vegetarisk kost minst mark eftersom den inte kan tillgodogöra sig alla olika restprodukter på ett bra sätt.
  • En stor del av den svenska jordbruksmarken utgörs av gräsmarker som inte går att använda till växtodling utan idag används till betande djur, som nötdjur och får, och till odling av deras vinterfoder. Denna markanvändning är mycket viktig för en rad betydelsefulla ekosystemtjänster och för bevarandet av den biologiska mångfalden i Sverige. Här trivs inte bara kor eller får utan dessa marker är också habitat för mängder av andra växter, insekter och djur.

Mer om denna och andra myter om kött
Svenskt Kött: VANLIGA MYTER OM KÖTT …

Foto Elof Nilsson