Rapport från Rovdjursansvarig

Rapport från Lotta Wallberg, rovdjursansvarig i styrelsen (även publicerad i Fårskötsel nr 7/11)

Det händer mycket på rovdjursfronten nu och framöver. Regeringbeslutet i augusti har väl knappast undgått någon i vår organisation. Då regeringen bl.a. beslutande om att ta bort taket på 210 vargar och slopade licensjakten på varg nästa år. Allt detta för att lugna EU-kommisionen och för att undvika att Sverige åtalas i EU-domstolen för vår jakt och förvaltning av vargstammen.

Naturvårdsverket har fått uppdraget av regeringen att se över möjligheterna att ändå få till stånd en vargjakt 2012 under skyddsjakts-liknande förhållanden. Där kriterierna för jakt ska vara ”olägenheter av täta rovdjurpopulationer av social och ekonomisk karaktär”  där hot mot allmänintresset anses vara ett starkt skäl för att jakt ska komma att genomföras. Dessa kriterier ska alltså gälla framöver för alla arter av rovdjur på populationsnivå, men minst sagt akut för att få fram jaktkriterier som ska gälla from 1 januari 2012. Skyddsjakt på problemindivider enligt § 28 berörs inte av detta . Fåravelsförbundet har lämnat in förslag som vi anser ryms inom dessa kriterier utifrån vårt intresse. Vi hävdar också att betesdjuren är en förutsättning för ett antal andra hotade arter i vår natur. 

Naturvårdsverket har kallat till två möten med anledning av detta. Förutom vargjakten, så har de informerat om den vargförvaltningsplan som ska upprättas och gälla from juni 2012. Syftet med denna är att upprätta tydliga riktlinjer för framtida förvaltning av landet vargstamm. Organisationer ges möjlighet att föreslå förvalningsåtgärder som ska vara NV tillhanda senast 15/12.

NV informerade också om den ”vargkommite” som ska arbeta med vargfrågor de kommande åren. Berörda organistioner har fått en plats i denna kommité, men inte Fåravelsförbundet. Vi har därför skrivit ett brev till miljöministern där vi hävdar att förbundet också bör ingå i denna kommité.  Detta eftersom vi är den näring som drabbas hårdast av vargangrepp och vi vill vara med att påverka den framtida förvaltningen av vår vargstamm.  I skrivande stund har vi ännu inte fått något besked från Miljödepartementet om detta.

Rovdjursutredningen fortgår och vi har haft ett möte nu under hösten. Utredningen har nu gått in i den andra fasen av sitt uppdrag och tittar nu på de socioekonomiska effekterna rovdjuren har på samhället. Under våren besökte utredaren Lars Erik Liljelund flera platser i norra och mellersta delarna av landet. Liljelunds reflektion från dessa regionala möten är att det finns stora skillnader i förvaltningsresursererna kring rovdjur mellan de olika länen i landet, något som han anser vara orimligt. Utredningen ska även titta på vilka kostnader rovdjuren för med sig, för såväl stat som enskild.  Tillsammans med LRF har vi lämnat förslag på olika gårdar runt om i vårt land som haft kostnader vid rovdjursangrepp men också vid förebyggande åtgärder som stängsel och dess underhåll. Vi har också lämnat förslag på erfarna husdjursrådgivare som kan bistå utredningen med den kompetens som krävs för att göra dessa beräkningar. Rovdjursutredningen ska vara klar den 1 april 2012 och då släpps utredarens slutbetänkande med förslag om förvaltningsmål  för de olika rovdjuren med hänsyn till samhällets intressen. Slutbetänkandet lämnas ut på remiss under våren och under hösten 2012 sammanställs svaren som ska ligga till grund för en ”ny rovdjurproposition” som riksdagen sedan ska fatta beslut om våren 2013. 

Det är förändringar på gång i den svenska rovdjursförvaltningen och hur den utformas är avgörande om och hur vi ska kunna fortsätta våra verksamheter med betande djur runt om i vårt land. För att få hjälp med detta viktiga arbete har en arbetsgrupp bildats som kan vara behjälplig styrelsens rovdjursansvarige.  I denna arbetsgrupp ingår, Mats Ängqvist, Västerbotten, Berit Wallin Håkansson, Västmaland, Morgan Bauman, Bohuslän, Leif Svensson, Östergötland, Gudrun Haglund Eriksson, Örebro och undertecknad från Gävleborg. Gruppens sammansättning består av lammproducenter med olika stora besättningar, från olika områden i landet för att få med erfarenheter av alla rovdjursarter och hur förvaltningen fungerar samt hur olika förutsättningarna ser ut för att få tillgång till förebyggande åtgärder.  De distrikt som inte finns representerade i arbetsgruppen har naturligtvis möjlighet att lämna synpunkter och förslag ändå. Vi har haft ett första möte och nästa är planerat till den 3 november, maila om ni vill framföra något.

Att rovdjuren ställer till stor förödelse vid ett angrepp och att det innebär ett slitigt arbete med att underhålla rovdjurstängsel är inga nyheter för oss som lever med detta i vardagen. Men att man även på myndighetsnivå börjar inse att detta kan ge upphov till problem, fick jag bevis för här om dagen när en tjänsteman från landsbygddepartementet hörde av sig. De har börjat titta på vilka konsekvenser rovdjuren kan ge upphov till samt svårigheter med att fullfölja och uppnå de mål som finns för delar inom Landsbygdsprogrammet.  Våra betande får är en viktig förutsättning för att bevara och förvalta biologiskt och kulturell mångfald i vårt land.

Har ni funderingar eller synpunkter att framföra, hör då av er.

Lotta Wallberg, rovdjursansvarig i styrelsen

Mer information finner ni på dessa webbsidor:
www.sou.gov.se/rovdjursutredningen/index.htm
www.naturvardsverket.se/
www.regeringen.se/