Remissyttrande om förslag till förordning om skydd av djur under transport

EU-kommissionen har inom ramen för sitt arbete med att ta fram EU-gemensam djurskyddslagstiftning, startat med området djurskydd vid transport. Denna remiss från Jordbruksverket gav branscherna möjlighet att inkomma med synpunkter till regeringskansliet inför kommande förhandlingar i EUs ministerråd.

Foto Elof Nilsson

I arbetet med att granska förslaget till ny lagstiftning, har SF haft en tät dialog med LRF och på det sättet också kunnat diskutera med andra djurslag hur förslaget förväntas påverka våra olika produktionsgrenar. Det finns en hel del oroväckande förslag i det föreslagna regelverket, som vi har lämnat in synpunkter kring, och där vi verkligen hoppas att skrivningarna kommer att ändras till rimligare regler sett ur ett producentperspektiv.

Dnr 2023/9388
Datum: 2024-03-11
Mottagare: Jordbruksverket
Svar: LRF

Remissyttrande