Resistenta parasiter på Gotland

Från att Gotland för 10 år sedan betraktades som i princip fritt från fårens farligaste parasit, stora magmasken, finns nu i stället misstanke om att mycket svårbehandlade sådana maskar har etablerat sig.

Kortfattad bakgrund
Fårhälsovården och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har under 2006 och 2007 tillsammans kartlagt resistensläget bland fårens parasiter i Sverige. Det visade att resistensläget i Sverige var tillfredställande bland annat tack vare en tradition av goda rutiner under betessäsongerna. Man har dock under 2013 påvisat dålig effekt vid avmaskning på en gård på Gotland.

Gotlandsstudie kommer att genomföras under 2014
Detta är en situation som tas på största allvar. En studie kommer att göras under 2014 i samarbete mellan Fårhälsovården och SLU.

Syftet är att beskriva den uppkomna situationen, att ytterligare undersöka huruvida resistens förekommer bland fårens parasiter på Gotland genom behandlingskontroller. Resultaten är av stor betydelse för öns fårnäring.

Ur ansökan;
”För att undersöka resistensläget bland fårens parasiter i fler besättningar på Gotland vill vi börja med att utföra en behandlingskontroll i grupper som blivit avmaskade med makrocyklisk lakton (Dectomax®, Ivomec® eller Noromectin®) före betessläpp under våren 2014. Träckprov tas enligt etablerad rutin från sex individer 7-10 dagar efter avmaskning. Proven analyseras på Vidilab med morfologisk identifiering av ägg/larver, men även med PCR-teknik på SLU. Samtliga prover sätts även för larvkultur. Snabba provsvar, med ett första resultat senast dagen efter att provet inkommit till labbet, möjliggör vid behov gårdsspecifika åtgärder innan djuren släpps på bete. I första hand inkluderas kontaktbesättningar till den gård där problem har identifierats.”

Studien finansieras till 50 % av LRF Kött och till 50 % med medel från Stiftelsen Svensk Fårforskning (SSF). SFF har beviljat ansökan med villkor att projektet följs av ett nytt projekt, vars syfte är att hitta strategier för att komma till rätta med problemet på nationell nivå.

Utredning om kontaktbesättningar
För att så noggrant som möjligt kartlägga situationen på Gotland krävs dessutom en utredning av kontaktbesättningar. Ett arbete som kräver stor öppenhet med information och samverkan mellan olika djurägare.

Informationskväll för lammproducenter på Gotland

Alla ni som håller får bjuds in till en informationskväll där fårexperter inom parasitologi redogör för läget och ger råd.

Experterna är Johan Höglund, SLU, Katarina Gustafsson och Fredrik Engström, SvdHV och Bitte Ljungström, Vidilab.

Tid: måndagen den 24 mars kl. 19.00
Plats: Lövsta, stora konferenssalen
Anmälan: Senast den 20 mars till: gunilla.lexell@lansstyrelsen.se eller sms:a 070 330 48 15.

Hämta inbjudan (pdf) ››