Slutrapport för Förstudie Svenskt Lamm 2023–2024

Svenska Fåravelsförbundet och Sveriges Lammköttproducenter initierade idén om en förstudie som samlade branschens aktörer för att enas om prioriterade gårdsnära åtgärder för ökad lönsamhet och volymtillväxt inom svensk lammnäring.

Syftet med förstudien Svenskt Lamm har varit att öka samverkan i värdekedjan, engagera och entusiasmera fårföretagare till ökad produktion och prioritera viktiga långsiktiga åtgärder som stärker svensk lammköttproduktions konkurrenskraft. Förstudiens arbetsgrupp har jobbat med att identifiera viktiga åtgärder för ökad svensk lammproduktion, som i sin tur kan ligga till grund för en kommande nationell färdplan för svenskt lamm.

Baserat på bland annat enkätresultaten i förstudien, har man också arbetat med att hitta möjliga utlysningar för att kunna söka projektmedel för ett eller flera produktionsstimulerande projekt. Ett arbete pågår just nu inom Gård & Djurhälsan, ett direkt resultat av förstudien, arbetet finansieras av Kunskapsnav Animalieproduktion. Några ansökningar är gjorda och fortfarande pågår en dialog med intressenter för att driva flera projekt med ökad svensk lammproduktion som mål.

Förstudiens slutrapport är klar, läs den här.

Förstudien har finansierats av Branschutvecklingspengen 2023 och Kaj Sjunnessons Minnesfond. Svenska Fåravelsförbundet är tillsammans med Lammproducenterna initiativtagare till förstudien, Svenska Köttföretagen har varit projektägare och även LRF Kött har varit engagerade i projektet.