Stadgar för Svenska Fåravelsförbundet (SF)

Fastställda 1972, reviderade: 1974, 1976, 1981, 1988, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2006, 2010, 2011, 2016, 2018 och 2024.

§1 NAMN

Föreningens namn är Svenska Fåravelsförbundet. Föreningen är ideell och kallas i dessa stadgar för förbundet.

§2 ÄNDAMÅL

Svenska Fåravelsförbundet är organ för fårskötseln i Sverige. Förbundets ändamål är att erbjuda stöd, kunskap och inspiration till alla fårägare oavsett inriktning, med målsättningen att främja produkternas kvalitet och produktionens lönsamhet. Arbetet sker tillsammans med distriktsföreningarna, anslutna rasföreningar och andra aktörer inom branschen med målet att förbättra villkoren för den svenska fårnäringen.

§3 VERKSAMHETSOMRÅDE

Förbundets verksamhet omfattar hela landet.

§4 SÄTE

Förbundets styrelse ska ha sitt säte i Uppsala.

§5 MEDLEM

Till medlem i förbundet kan styrelsen anta

a) för fårskötsel intresserad fysisk eller juridisk person. Person, som tillhör en medlems hushåll och som blir medlem med nedsatt årsavgift, benämns familjemedlem.

b) rasförening eller annan organisation som skäligen kan antas främja förbundets ändamål och vars stadgar godkänns av förbundet. Med rasförening avses förening som organiserar fårägare av en viss fårras som finns i Sverige.

Närmare villkor för medlemskap enligt a) och b) får fastställas av styrelsen.

§6 HEDERSMEDLEM

Medlem, som gjort särskilt stora insatser för näringens bästa eller eljest verksamt bidragit till förverkligandet av förbundets ändamål, kan av styrelsen utses till hedersmedlem.

§7 UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP

Medlem kan när som helst skriftligen säga upp sitt medlemskap.

§8 ÅRSAVGIFT

Medlem ska erlägga den årsavgift som för kalenderåret fastställts av föregående års stämma. Avgiften ska till den del som stämman beslutar utgå till distriktsföreningarna.

Vid behov kan stämman besluta om kapitalförstärkning från medlemmarna.

§9 UTESLUTNING

Medlem, som inte erlagt årsavgift i föreskriven tid utesluts ur förbundet. Vidare kan medlem, som

bryter mot stadgarna, skadar förbundet eller motarbetar dess intressen eller ändamål utan att rätta sig efter skriftlig varning från styrelsen uteslutas ur förbundet.

§10 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst (7) styrelseledamöter. Styrelseledamöter väljs av stämman för tiden fram till slutet av ordinarie årsmöte andra året därpå.

En av styrelsens ledamöter väljs varje år av stämman till ordförande för styrelsen. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelsens ordförande ska se till att sammanträden hålls när det behövs.

§11 BESLUTSFÖRHET

Styrelsen är beslutför, då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§12 FIRMATECKNARE

Förbundets firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem, som styrelsen beslutar.

§13 RÄKENSKAPSÅR

Förbundets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§14 REDOVISNING

Styrelsen ska lämna resultaträkning, balansräkning samt förvaltningsberättelse för föregående år till revisorerna så att revisionen är avslutad i god tid före stämman.

§15 REVISION

På ordinarie stämma ska årligen väljas två revisorer jämte två suppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie stämma. En ordinarie och en suppleant ska vara auktoriserad eller godkänd revisor.

§16 VALBEREDNING

Förbundet ska ha en valberedning med sex ledamöter. Dessa utses av distriktsföreningarna, enligt rullande schema föreslaget av förbundets styrelse, för tre år i sänder. Mandatperioden blir tre år. Distrikt i tur att utse ledamot till valberedningen ska presentera ett namn senast under stämmoförhandlingarna. Finns inget namn från distriktet då, faller rätten till ledamot och kan ersättas med ledamot närvarande vid stämman, oavsett turordning. Stämman utser en sammankallande av ledamöterna i vald valberedning. Sammankallande har utslagsröst.

Ledamot i valberedningen får inte tillhöra förbundets styrelse. Valberedning ska enligt stämmans direktiv förbereda samtliga val och ge förslag till ersättningar.

§17 DISTRIKT

Förbundets verksamhetsområde indelas av styrelsen i distrikt. Medlemmarna inom ett distrikt ingår automatiskt i den distriktsförening som är organiserad för distriktet. Sådan förening ska ha av förbundet godkända stadgar.

Distriktförenings ändamål ska vara att i samarbete med SF främja medlemmarnas intressen bland annat genom att

 • främja produkternas kvalitet och produktionens lönsamhet
 • behandla gemensamma lokala angelägenheter och organisera service av olika slag
 • främja kurser, ordna studieresor och liknande
 • föra fåruppfödarnas talan inom området samt föreslå SF åtgärder på riksplanet.

Distriktsförenings styrelse åläggs bland annat att

 • utse ordförande och sekreterare
 • förbereda de ärenden som föreningen ska handlägga
 • verkställa årsmötets beslut
 • ordna bokföring och medlemsförvaltning på betryggande sätt samt att tillse att behörig kontroll häröver finns
 • tillse att protokoll föres vid årsmötet och vid styrelsens sammanträden
 • efter ordinarie årsmöte sända in funktionärsrapport till SF och uppgift på fullmäktige senast 1 april
 • verka för ökad medlemsanslutning och i övrigt främja föreningens syfte.

§18 FULLMÄKTIGE

Medlemmarnas beslutanderätt på förbundsstämman ska i alla angelägenheter utövas av särskilt utsedda delegater – fullmäktige. Fullmäktige utses enligt följande:
a ) Varje distriktsförening har rätt att utse en fullmäktige för varje påbörjat 150-tal medlemmar, inklusive familje- och hedersmedlemmar.

b) Varje rasförening eller annan organisation som har minst 40 medlemmar har rätt att utse en fullmäktige.

Antal fullmäktige ska baseras på antalet medlemmar den 31 december året före stämman. Gjorda val – inklusive kontaktuppgifter (postadress, e-postadress och telefonnummer) till valda fullmäktige – ska anmälas till förbundet senast den 1 april.

§19 FÖRBUNDSSTÄMMA

Ordinarie stämma ska hållas årligen under perioden april-juni.

Extra stämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det eller när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller minst en tiondel av samtliga fullmäktige.

Stämma ska hållas fysiskt eller digitalt. Stämman öppnas av styrelsens ordförande. Vid förfall för ordföranden öppnas stämman av den som styrelsen utsett.

Rösträtt

Varje fullmäktige har en röst.

Närvarorätt

Styrelsens ledamöter och revisorerna har rätt att delta i stämmans överläggning och framställa förslag.

Medlem har närvaro- och yttranderätt på stämman. Yttrande som önskas tillföras protokollet ska inlämnas skriftligen och föres till protokollet om stämman så beslutar.

Av styrelsen inbjudna gäster har rätt att närvara vid stämman.

§20 KALLELSE

Styrelsen ska på lämpligt sätt i god tid informera medlemmarna om tid och plats för stämman. Styrelsen kallar till stämman. Kallelsen ska innehålla uppgifter om tid och plats för stämman samt instruktion om hur fullmäktige ska gå tillväga för att ta del de ärenden, med tillhörande underlag, som ska behandlas på stämman. Om stämman ska hållas digitalt ska kallelsen innehålla uppgiftom hur fullmäktige ska gå till väga för att delta och för att rösta.

Kallelse, till såväl ordinarie som extra stämma, ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse till stämman ska skickas med post eller e-post till samtliga fullmäktige. Då kallelse har skickats, ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna därom.

§21 ÄRENDEN

Vid ordinarie stämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande och vice ordförande för stämman.
2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
8. Föredragning av revisorernas berättelse.
9. Beslut om fastställande av balansräkning.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
11. Beslut med anledning av förbundets vinst eller förlust enligt balansräkningen.
12. Anmälan av budget.
13. Beslut om ersättning till valberednings- och styrelseledamöter samt revisorer.
14. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen.
15. Val av ledamöter till styrelsen.
16. Val av styrelsens ordförande.
17. Val av revisorer jämte suppleanter.
18. Val av valberedning.
19. Fastställande av årsavgiften och dennes fördelning.
20. Ärende som medlem eller distriktsförening anmält till styrelsen före den 1 april.

§22 MOTIONSTID

Ärende som medlem (enligt definition i §5) eller distriktsförening önskar hänskjuta till ordinarie stämma, ska anmälas till styrelsen före den 1 april.

§23 VINST

Uppkommer överskott på förbundets verksamhet, ska detta enligt stämmas beslut antingen fonderas eller föras i ny räkning eller användas för något med förbundets syfte förenligt ändamål.

§24 STADGEÄNDRING

Beslut om ändring av dessa stadgar ska, för att vara giltigt, antingen ha biträtts av samtliga närvarande röstberättigade fullmäktige eller ha fattats på två av varandra följande stämmor och på den sista av dessa ha biträtts av 2/3 av de närvarande röstberättigade.

Kallelse till den senare av de båda stämmorna får ej ha utgått förrän den tidigare ägt rum.

§25 UPPLÖSNING

Beslut om upplösning (likvidation) av förbundet, ska för att vara giltigt, antingen ha biträtts av samtliga närvarande röstberättigade fullmäktige eller ha fattats på två av varandra följande stämmor och på den sista av dessa ha biträtts av 2/3 av de närvarande röstberättigade. Beslut om upplösning kräver för giltighet dessutom att en av stämmorna är ordinarie.

Om förbundet upplöses ska stämman besluta om hur återstående tillgångar ska fördelas.