Etisk policy

Antagen på stämman 27 maj 2000 i Alvesta med tillägg vid stämman 2002. En uppdaterad version antagen av årstämman 2024.

Den etiska diskussionen prioriteras högt av Svenska Fåravelsförbundet och det ska vara tydligt för konsumenterna att man genom att välja svenskt lamm också väljer en produkt som präglas av spårbarhet och eftertanke om hur djuret har haft det under hela sin levnad.

SF skall verka för att utveckla en konkurrenskraftig och uthålligt lönsam lammproduktion som bygger på friska djur och god djuromsorg, där djurets behov av naturliga beteenden tillgodoses. 

SF anser att den etiska diskussionen ska vara integrerad i all produktion. SF skall verka för att uppfödningsmodellerna inom svensk lammproduktion baseras på värderingar och åtgärder som sätter djurens hälsa, välfärd och produkternas kvalitet i centrum. 

SF vill värna om och utveckla de svenska mervärdena, som har sin grund i lagar och föreskrifter; 

– god djurhälsa
– god djurmiljö
– gott djurskydd

SF verkar med målsättningen att:

  • God djurhälsa och god djuromsorg ska prioriteras inom fårnäringen.
  • Allt avelsarbete skall syfta till livskraftiga och etiskt funktionsdugliga djur. I avelsarbetet skall inte förekomma någon form av genmodifiering eller kloning.
  • Livdjurshandel ska kännetecknas av djur som är friska och sunda utan kända defekter, sjukdomar, parasiter eller andra brister, som blir till men för köparens bruk av djuren.
  • Endast hållbara och etiskt funktionella djur används i avel.

Ett hållbart och etiskt funktionellt djur kännetecknas av följande:

  • Djuret ska kunna lamma själv under rimliga förhållanden.
  • Djuret ska ha en kroppskonstitution som möjliggör att djuret kan försörja sig vid normal betesdrift.
  • Djuret ska kunna utföra naturliga beteenden.