Svenska Fåravelsförbundet (SF) – programförklaring

Svenska Fåravelsförbundets mening och mål är att erbjuda stöd, kunskap och inspiration till alla fårägare oavsett inriktning och att tillsammans med lokalföreningarna, anslutna rasföreningar och aktörer inom branschen arbeta för att förbättra villkoren för fårnäringen i Sverige.

SF är en fristående, opolitisk och ideell organisation utan några personliga vinstintressen.

Vårt uppdrag

SF agerar som en stark intresseorganisation för hela fårnäringen. Tillsammans med medlemmar och lokalföreningar arbetar SF för att tillvarata alla fårägares intressen, oavsett inriktning eller storlek. Det ska vara attraktivt och lönsamt att bedriva fårskötsel i hela Sverige med bra villkor för alla produktionsformer oavsett om det gäller avelsarbete, kött, mjölk, skinn, ull och/eller naturvård.

SF vill bidra till att tillsammans med medlemmar och anslutna föreningar utveckla och överföra kunskap- och erfarenheter för att höja kvaliteten på fårnäringens produkter och tjänster. Vi vill att fårnäringen tar större plats inom det gröna näringslivet och att produkter från svenska får och lamm presenteras som ett gott etiskt alternativ. Vår vision är att fårnäringen i framtiden tilltalar ungdomar, både som ett möjligt yrkesval och att får- och lammprodukter väljs av en bredare kundkrets.

Drivkraften i vårt arbete är en fårhållning med hög djurhälsa och djuromsorg, och att fårets alla produkter som kött, mjölk ull, skinn, naturvård och livskvalitet efterfrågas av svenska konsumenter. Fårnäringen ska stå för god djurhållning, avel med fokus på friska och hållbara djur samt produkter och tjänster som är miljömässigt hållbara och av internationellt hög kvalitet.

Svenska Fåravelsförbundet består av 24 lokalföreningar med egna självständiga förtroendevalda styrelser samt ett antal anslutna rasföreningar. Varje medlem är ansluten till förbundet och genom det medlemskapet även ansluten till en lokalförening. Som stöd för den lokala verksamheten finns en förtroendevald förbundsstyrelse, vilken i huvudsak agerar på nationell nivå, i dialog med anslutna föreningar och engagerade medlemmar.

Avel
SF är erkänd avelsorganisation för samtliga fårraser i Sverige.
SF bedriver Sveriges i dagsläget enda seminverksamhet för får.

Påverkansarbete
Förbättra näringspolitiska villkor, produktiviteten, konkurrenskraften och marknaden
Driva fårnäringens intressen i rovdjurfrågor
Skapa opinionsbildning
Verka som remissinstans

Nätverk och kunskap
Stöd till djurägarna i form av Elitlamm, kurser, information
Bidra till forskning
Verka för en bra djurhälsa
Skapa samarbeten, attraktionskraft och status

Tillsammans blir vi starkare
Svenska Fåravelsförbundet erbjuder dig stöd, kunskap och inspiration i ditt fårägande. Tillsammans skapar vi samarbeten och förbättrar villkoren för ett attraktivt liv med får.