Stiftelsen Svensk Fårforskning utlyser medel till forskningsprojekt inom temat ”Hållbarhet, hälsa och ekonomi inom svensk lammproduktion”!

Utlysningen gäller medel till projekt inom vetenskaplig forskning till nytta för svensk lammproduktion och fårnäring. Medel kan komma att fördelas i sin helhet eller delvis till av styrelsen för Svensk Fårforskning utvalda forskningsprojekt. 

Stiftelsen kommer särskilt att lägga vikt vid att projektet är praktiskt tillämpbart på kort och medellångt sikt och att det har väsentlig betydelse för näringens utveckling. Stiftelsen stödjer både större och mindre ansökningar, löpande på ett eller flera år.

Ansökan till Stiftelsen bör i tillämpliga delar innehålla en bakgrundsbeskrivning till det ämnesområde man vill studera och dess relevans för fårnäringen, en tydlig frågeställning, en beskrivning av vilka material och metoder man planerar att använda sig av samt tidsplan och budget för det sökta projektet. Ange också om andra medel sökts till samma projekt (belopp och finansiär).

Ansökan ställs till Stiftelsen Svensk Fårforskning
Mail: anna.tornfelt@faravelsforbundet.com
Frågor om ansökan ställs till samma adress.

Ansökan ska ha inkommit senast tisdag den 31 augusti 2021.

Stiftelsen Svensk Fårforskning (SSF) bildades 1961. SF skall via SSF verka för bredd och djup inom fårforskningen. ”Stiftelsens ändamål är att stödja veten­skaplig forskning inom fåruppfödningen med särskild inriktning på främjande av produk­ternas kvalitet och produktionens lönsamhet”.