Stödpaket till lantbruksföretag i vårändringsbudgeten för 2022

Pressmeddelande från Finansdepartementet, Näringsdepartementet

Med anledning av den senaste tidens ökade kostnader på insatsvaror för jordbruket föreslår regeringen ett stödpaket på 1 miljard kronor till lantbrukare och växthusföretag.

Det rådande kostnadsläget innebär att lantbrukare kan behöva minska, eller i värsta fall avsluta, sin verksamhet. Stödpaketet ska ge kompensation på kort sikt och underlätta för dessa företag i nuvarande situation med ett högre kostnadsläge. Det är viktigt att under denna svåra tid då många lantbrukare och växthusodlare känner oro stödja sektorn och därmed också trygga fortsatt svensk livsmedelsproduktion i linje med målen i livsmedelsstrategin.

Därför föreslår regeringen ett stödpaket på en miljard kronor. Gris- och fjäderfäsektorerna samt växthusföretagen har drabbats särskilt hårt av kostnadsökningar. Därför avser regeringen att skjuta till 300 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2022 för ett tillfälligt ekonomiskt stöd riktat till dessa sektorer.

Utöver detta föreslår regeringen att skattenedsättningen för diesel i jord-, skogs-, och vattenbruksverksamhet höjs tillfälligt med 2 kronor per liter, utöver den nedsättningen som finns idag. Detta beräknas kosta totalt ca 700 miljoner kronor. Regeringen bedömer att cirka 26 000 företag inom jord-, skogs- och vattenbruksbruksnäringarna omfattas av nedsättningen, varav de flesta är mindre företag.

Läs pressmeddelandet på regeringens hemsida.