Större betesfållor och lönsamma lantbruk

Källa Naturvårdsverket
Nedgång av antalet djurhållande företag, förlust av naturbetesmarker och biologisk mångfald måste vändas. Många företag har möjlighet att förbättra sin lönsamhet genom att utvidga betesfållor. Naturvårdsverket presenterar ett kunskapsunderlag som bidrar i det arbetet.

Vad underlaget kan bidra till

Kunskapsunderlaget består av flera delar: kartskikt med sammanställningar och analyser, en presentation med inriktning på lantbruksekonomiska aspekter och goda exempel. Detta kompletteras med lantbruksstatistik och historiska kartor för att ge fördjupad förståelse av aktuella marker.

Kartunderlag för arbete med betesmarker

Naturvårdsverket har låtit ta fram kartunderlag (GIS-skikt) som kan användas i arbete med att få fler gräsmarker betade. Kartunderlagen ska även bidra i arbetet med biologisk mångfald och grön infrastruktur.

Resultat av analys

Baserat på grundkartskikten har möjliga objekt med minst en viss areal befintlig och potentiell betesmark sökts ut. Resultatet av analysen är ett mycket stort antal objekt över hela landet utom i fjällområdet.

Potentiella nödbetesmarker

Det kartskikt som tagits fram över potentiella betesmarker, kan också ge stöd i att söka efter möjliga nödbetesmarker.

SLU har tagit fram ett kursmaterial som ett komplement till Naturvårdsverkets projekt ”Mer naturbetesmarker och ekonomiskt bärkraftiga företag”. Målgruppen för materialet är tjänstemän vid länsstyrelsernas naturvårds- och lantbruksenheter samt lantbrukare och deras rådgivare. Läs mer här.

Se Karl-Ivan Kumms presentation om mer naturbetsmarker och ekonomiskt bärkraftiga företag.

Informationsbroschyr

Informationsbroschyren beskriver översiktligt kunskapsunderlaget, de olika kartskikten och analyserna.

Broschyr: Mer naturbetesmarker och ekonomiskt bärkraftiga företag (pdf)

Foto Einar de Wit