Svenska Fåravelsförbundet och LRF träffade Landsbygdsdepartementet

Text: Erica Lindberg

Nytt landsbygdsprogram och behov av stärkt konkurrenskraft för svensk fårnäring
Mot bakgrund av pågående arbete inför ett nytt Landsbygdsprogram, bad Svenska Fåravelsförbundet och LRF att få träffa landsbygdsdepartementet för en diskussion kring nuläget i svensk lammproduktion. Men hjälp av Sofia Björnsson, som jobbar med jordbrukspolitik och landsbygdsutveckling på LRF, fick vi utrymme för en diskussion med ett antal tjänstemän på departementet, detta skedde den 22 maj. Från Svenska Fåravelsförbundet deltog ordförande Bertil Gabrielsson, Erica Lindberg från LRF/SF samt Sofia Björnsson från LRF.

Svenska Fåravelsförbundets budskap
Svenska Fåravelsförbundets mål med mötet var att få utrymme för en presentation och diskussion kring nuläget i svensk lammproduktion, och vi fick en timmes intensiv diskussion med tre av medarbetarna från departementet; Sofia Jöngren som är politisk tjänsteman samt Johannes Östborn och Hans Rolandsson.

SFs budskap handlade till stor del om strukturen och de senaste årens utveckling i lammslakten. Vi går mot större besättningar, men med en långsam utvecklingstakt där vi fortfarande uppvisar en mycket heterogen besättningsstruktur. Den heterogena besättningsstrukturen bidrar till en mångfald vilket gör att det är lätt att få en felaktig bild av utvecklingen av fårnäringen. Under ett antal år har produktionen ökat vilket kan ge signaler om generellt god lönsamhet och bra konkurrenskraft inom svensk lammproduktion. En beskrivning som inte blir korrekt då det förekommer allt mellan 2 och 1200 tackor i våra svenska fårbesättningar. Dessutom uppvisar den svenska fårnäringen under 2012 tecken på en stagnation eller t.o.m. begynnande tillbakagång, något som dock 2013 års statistik behöver bekräfta innan man kan dra säkra slutsatser.

Förbundet och LRF betonade också den nuvarande bristen på nationell uppföljning av det ekonomiska läget. Här berättade vi om det LRF-projekt som ska genomföras inom ramen för LRF:s livsmedelsstrategi, där en nationell kartläggning av lönsamheten ska göras.

Behovet av stärkt konkurrenskraft i den framtida jordbrukspolitiken betonades för lammnäringen, i likhet med övrig svensk animalieproduktion.

Frågor om prioriteringar
SF och LRF undvek att besvara några som helst frågor om prioriteringar i nästa Landsbygdsprogram, och påtalade istället att samtliga ersättningar som gynnar animalieproduktionen är av stor vikt för att stärka konkurrenskraften och därmed fortsätta hålla det svenska landskapet öppet, där fåren spelar en viktig roll för naturbetesmarkerna.

Mötet avslutades med att konstatera att det är viktigt att Svenska Fåravelsförbundet finns med i diskussionerna framöver, och att lammnäringen är en viktig del av svensk animalieproduktion.

Sammanfattat av
Erica Lindberg, LRF/SF, 08-787 51 74 erica.lindberg@lrf.se