Sverige första EU-land att bli fritt från blåtunga

Drygt
två år efter att det första fallet av djursjukdomen blåtunga
påträffades i Sverige kan Jordbruksverket konstatera att smittan nu är
utrotad från landet.

Ett intensivt arbete med framför allt övervakning
och vaccination har lett fram till att EU accepterat att Sverige kan
friförklaras från smitta.

Sverige är det första EU-landet som haft fall
av blåtunga orsakad av serotyp 8 och som sedan friförklarats från
sjukdomen.

Redan
när det första fallet av blåtungesmitta konstaterades i Sverige i
september 2008 satte Jordbruksverket som mål att utrota smittan från
landet. Detta för att undvika att Sverige skulle hamna i en liknande
situation som många andra EU-länder med många smittade djur, stort
djurlidande och omfattande kostnader för samhället. Det första fallet
någonsin av blåtunga serotyp 8 i EU konstaterades i Holland 2006.
Smittan spred sig sedan mycket snabbt genom Västeuropa.

Inga
nya fall under 2009 eller 2010 Under 2008 konstaterades blåtungesmitta
på ett 30-tal gårdar i södra Sverige men varken under 2009 eller 2010
har några nya fall konstaterats.
– Det är
väldigt glädjande att Sverige nu som första EU-land har blivit
officiellt friförklarat från blåtunga. De cirka 170 miljoner kronor som
vaccinationsarbetet sammanlagt har kostat har varit väl investerade
pengar. Om blåtunga hade fått fäste i Sverige beräknar vi att den årliga
kostnaden för lantbruket hade blivit ungefär 60 miljoner kronor och
ytterligare 65 miljoner kronor för samhället i övrigt. Dessutom hade vi
haft ett stort djurlidande som inte går att mäta i pengar, säger Leif
Denneberg, chefsveterinär på Jordbruksverket.

Övervakning har lett till friförklaring
För
att Sverige skulle kunna få en officiell friförklaring från blåtunga
har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) lagt upp ett
övervakningsprogram som Jordbruksverket genomfört.


Övervakningen har i år omfattat hela Sverige utanför
vaccinationsområdet, samt en vetenskapligt baserad provtagning av
ovaccinerade djur i hela vaccinationsområdet för att kunna upptäcka om
smittan bitit sig kvar trots två års vaccinationer. Vi har analyserat
proverna och har inte hittat något fall av blåtungesmitta, vilket gav
det underlag som behövdes för att friförklara Sverige, säger Marianne
Elvander, statsepizootolog på SVA.

Samverkan en viktig framgångsfaktor

Samverkan mellan myndigheterna, näringens organisationer och enskilda
djurägare har haft stor betydelse för att arbetet mot blåtunga har
kunnat bli så framgångsrikt. Vi hittade smittan tidigt efter att den kom
in i landet och kunde snabbt sätta in åtgärder i samverkan, förklarar
Leif Denneberg.

Vad är blåtunga?
Blåtunga
är en virussjukdom som kan drabba idisslare som t.ex. nötkreatur och
får. Smittan sprids via svidknott. Bland symtomen finns feber, såriga
slemhinnor, salivering och hälta. Får drabbas i allmänhet hårdare än
nötkreatur. Människor kan inte smittas av blåtunga.

Mer information
Bakgrund om blåtungans historia i Sverige
Mer information om blåtungalänk till annan webbplats på Jordbruksverkets webbplats
Mer information om blåtungalänk till annan webbplats på SVA:s webbplats