Ull-och Textilindustri på Gotland återetableras

Gotlands Ull och Textil Industri (GUTI) – satsning på hållbar lokalproduktion

Gotland Grönt Centrum (GGC) har blivit beviljade projektmedel från LeaderGute på 4,9 miljoner för att stötta utveckling och organisering av en lokal textilfabrik för gotländska textilföretag. GUTI, Gotlands Ull och Textil Industri, som är ett företagsdrivet initiativ, ska bidra till att sätta Gotland på kartan som en stark textilindustriell plats. Visionen är ett ”grönt” textilt kompetens- och produktionscentrum, dit man som gotländsk företagare kan vända sig för affärsmässiga samarbeten.

Projektet startar upp nu under våren 2022. Det pågår fram till hösten 2024. Då är målet att pilotanläggningen GUTI ska finnas på plats och att en strukturerad modell för företagssamverkan har utvecklats. Målgrupp för satsningen är små textila företag som är intresserade av att producera lokalt på Gotland och vill vara med och utveckla affärsmässiga samarbeten under gemensamt tak. Kompetenshöjande utbildningar och aktiviteter är viktiga delar av satsningen. Pilotfabriken kommer ligga i Visby Industrihotell AB:s lokaler i kvarteret Sotaren (nära Linds Växthus).

I förstudier och projekt som genomförts under senare år har det konstaterats att det finns flera ”hål” i den gotländska värdekedjan för ull. Det saknas t ex teknik och industriell kapacitet för att spinna, väva och sticka. Lokal produktion av textilier är viktigt för Gotland ur såväl hållbarhets- som självförsörjningsperspektiv. Genom att samla produktionskapacitet på en gemensam plats – i en så kallad co-working factory – ska denna satsning bidra till att skapa förutsättningar för lokala företagssamarbeten i hela värdekedjan, från spinneri till en flexibel sömnadsfabrik.

För mer information, kontakta projektledarna, kontaktuppgifter finns här.

Foto Anna Törnfelt