Jordbruksverket föreslår utformning av krisstöd till lantbruket

Den 28 april fick Jordbruksverket i uppdrag av regeringen att föreslå hur ett riktat ekonomiskt stöd till animaliesektorn i jordbruket samt växthusföretagen skulle kunna utformas. Tillsammans med länsstyrelsen har vi nu tagit fram ett förslag på stödutformning som vi lämnat till Näringsdepartementet.

Regeringen har i flera steg aviserat olika stödpaket till lantbruket. De stöd som ingår i Jordbruksverkets uppdrag att lämnat förslag på uppgår till ca 2 miljarder kronor. I detta paket ingår

  • stödet på 300 miljoner kronor till djurproduktion och växthusföretag som aviserades i vårändringsbudgeten
  • utökat stöd till djurproduktion med 1 590 miljoner kronor (vara 90 miljoner är från EU:s krisreserv)
  • 50 miljoner kronor i utökat nationellt stöd till norra Sverige

Jordbruksverkets och länsstyrelsernas förslag

Det förslag som Jordbruksverket och länsstyrelserna nu har lämnat till Näringsdepartementet fokuserar på de produktionsgrenar som enligt våra beräkningar har drabbats extra hårt av kostnadsökningar. Förslagen är fortsatt preliminära tills regeringen har beslutat om stödens utformning.

Till får och get förslås ett stöd på 36 miljoner kronor. Föreslaget stöd per djur är 200 kr.

Förslagen är preliminära tills regeringen har beslutat om stödens utformning.

Regeringen kommer att återkomma i närtid med den exakta utformningen för stödet och fortsatt process för stöden. Delar av det föreslagna stödet kräver också godkännande från EU-kommissionen.

Läs hela pressmeddelandet från Jordbruksverket