Webbutsändning när Erlandsson presenterar Landsbygdsprogrammet

Eskil Erlandssom presenterade idag, den 2 april, klockan 9.00 det landsbygdsprogram som man lägger fram efter vinterns budgetförhandlingar i Byssel och på hemmaplan.

Se webbutsändningen på Regeringskansliets hemsida ››

Landbygdsprogrammet och fåren

Delar som särskilt kan intressera fåruppfödare är en satsning på djurvälfärd (läs mer om den längre ner), att stöd till utrotningshotade raser kommer tillbaka och att det kommer att satsas på vall, skyddzooner etc men att ersättningar till kulturmiljöer minskar.

Sammanfattning av presenterade siffror

Landbygdsprogrammet i korthet

 • 36 miljarder kronor finns att fördela
 • Lönsamma och aktiva företag på landsbygden ska prioriteras
 • Satsningar för en modern landsbygd
 • 26,5 miljarder går till vad som kallas ett ”bondepaket”

 

Nyheter

 • Bredband på landsbygden är den stora satsningen
 • Öronmärkning av pengar till service på landsbygden
 • Landsbygdspeng för attraktivare fritid
 • Nya djurvälfärdsersättningar
 • EIP – europeiskt innovationspartnerskap för att koppla ihop forskning och produktion

 

På lönsamma och livskraftiga företag satsas

 • Investeringsstöd: 3,3 miljarder kronor
 • EIP – europeiskt innovationspartnerskap för att koppla ihop forskning och produktion: 338 miljoner kronor
 • Djurvälfärd: 1279 miljoner kronor
 • Startstöd: 136 miljoner kronor
 • Kompetensutveckling: 1260 miljoner kronor

 

Fördelning av pengar till aktiva bönder

 • Ekologiskt jordbruk: 3,9 miljarder kr
 • Kompensationsbidrag: 8,2 miljarder kr
 • Miljö- och klimatersättningar: 8,1 miljarder kr

  – Betesmarker och slåtterängar: 4978 miljoner kr

  – Minskade växtnäringsförluster: 940 miljoner kr

  – Vallersättning i slättbygd: 1531 miljoner kr

  – Skyddszooner: 170 miljoner kr

  – Skötsel av våtmarker: 19 miljoner kr

  – Utrotningshotade husdjursraser: 69 miljoner kr

  – Traditionell odling av bruna bönor: 5 miljoner kr

  – Pågående ersättningar tidigare program: 366 milj. kr

 

Andra förändringar

 • Vall inkluderas till största delen i kompensationsbidraget. Separat vallbidrag för slättbygd införs.
 • Leader övergår till lokalt ledd utveckling (LLU)
 • Ökat fokus på företagsstöd, mindre anslag till projektmedel.
 • Investeringsstödet minskar något men man kommer att satsa på unga företagare.
 • Medel till kompetensutveckling minskar.
 • Mindre pengar till kulturmiljöer.
 • Skogliga åtgärder bibehålls i programmet men minskar i omfattning.

 

Djurvälfärdspengarna

Nya djurvälfärdsersättningar för får och nöt, samt en förlängning av ”suggpengen”.

I siffror rör det sig om 220 kr per ko, i snitt 300 kr per tacka och per sugga 1000 kr.

De krav som kommer att ställas för djurvälfärdsbidrag för får handlar om planering och genomförande av sådant som:

 • Utfodring (foderinventering, foderstatsberäkning, foderanalys, hullbedömning)
 • Produktionsplan (lamning, avvänjning och slakt)
 • Förebyggande hälsovård (klippning 2 gånger per år, karantän, träckprover)

Verifiering av planer och genomförande kommer att krävas.

För nöt uppges det röra sig om klövvård.

Programmet måste godkännas

Till sist påpekas det att EU-kommisionen måste godkänna programmet innan det kan träda i kraft.