Yttrande gällande ärende ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2021:47) om ekologisk produktion – Tilläggremiss

Dnr 4.7.16-06397/2022
Datum: 2022-10-19
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissyttrande ››