Yttrande gällande ärende – Promemoria om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige

Dnr N2020/01752/JL
Datum: 2020-09-28
Remiss: Näringsdepartementet
Svar: Svenska Fåravelsförbundet
Remissvar ››