Yttrande gällande ärende SOU 2022:58 Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård

Dnr N2022/02083
Datum: 2022-12-15
Remiss: Näringsdepartementet
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissyttrande ››