Yttrande gällande Dnr. 3.1.16-17105/18 förslag till förändring av Statens jordbruksverks föreskrifter om rutiner vid handläggning av ärenden om stöd med tillhörande konsekvensutredning och särskild konsekvensanalys

Dnr 3.1.16-17105/18

Datum: 2019-02-01
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissvar ››