Vårt yttrande om djurskyddsutredningen

SF har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Djurskyddsutredeningens betänkande gällande ny djurskyddslag.

Remissyttrande om Djurskyddsutredningens betänkande – Ny djurskyddslag

(SOU 2011:75)

Inledning
Svenska Fåravelsförbundet (SF) och Sveriges Lammköttproducenter (LP) har beretts tillfälle att till Landsbygdsdepartementet inkomma med synpunkter på förslaget till ny djurskyddslag.

Vi har valt att ställa oss bakom LRFs yttrande men väljer att särskilt kommentera några delar som är extra avgörande för den framtida svenska lammproduktionen. Vi inleder med att kort beskriva den situation som svensk lammproduktion befinner sig i för närvarande.

Svensk lammproduktion
Den svenska lammproduktionen ökar sedan flera år tillbaka vilket naturligtvis är positivt. Ökningstakten är dock mycket låg och vi äter allt mera importerat lammkött då den svenska produktionen inte tillnärmelsevis håller jämna steg med konsumtionsökningen. I dagsläget är ungefär 70 % av det lammkött vi äter från Nya Zeeland eller Irland.

Sveriges åtagande gentemot EU med hävd av 450 000 ha betesmark med dess värdefulla biologiska mångfald måste säkerställas genom tillgång till betande djur. Detta gynnar ett rikt odlingslandskap och en levande landsbygd. För detta krävs lönsamhet hos lammproducenterna och konkurrenskraftiga villkor jämfört med andra länder. Svensk lammnäring producerar inte bara kött, skinn, ull och ost utan också öppet odlingslandskap och biologisk mångfald i form av hävdade betesmarker och därmed också attraktiva bygder för boende, turism och annan landsbygdsverksamhet.
Bristande lönsamhet och otydliga regler kombinerat med inlåsningseffekter orsakade av den gemensamma jordbrukspolitiken är dagsläget för svensk lammproduktion. Detta sammantaget påverkar ökningstakten och innebär en fortsatt produktion baserad på deltidssysselsättningar utan möjligheter eller förhoppningar om att i större utsträckning kunna bedriva effektiv och rationell lammproduktion.

SF och LP anser att djurskyddet är mycket viktigt och något vi är mycket stolta över. Balansen mellan djurskydd och konkurrenskraft är svår men avgörande för fortsatt svensk animalieproduktion, lammproduktionen ej undantagen. Vi får inte riskera att diskussionen om hur maten produceras, resulterar i att vi slutar producera svenska livsmedel.

Synpunkter på valda delar av förslaget till ny djurskyddslag
Såvitt vi kan bedöma bidrar den nu föreslagna djurskyddslagen tyvärr inte till någon förenkling och inte heller till ökad flexibilitet eller målstyrning i den utsträckning som hade varit önskvärt. Bristen på målstyrning signalerar bristande förtroende för djurhållarna att åstadkomma ett fullgott djurskydd baserat på egna bedömningar. Dessa signaler bidrar till en ökad misstro mellan näring och myndigheter vilket är mycket negativt. Förslaget innebär också att det i framtiden i högre utsträckning än idag kommer att tas beslut av en enskild myndighet och i vissa fall av enskilda tjänstemän. SF och LP anser att en sådan utveckling inte är bra då den kan påverka rättssäkerheten negativt.

Det är avgörande för allt företagande att regelverk och dess tillämpning är förutsägbar, långsiktig och rättssäker. Förslaget om ny djurskyddslag omfattar ett stort antal osäkra delar vilket gör att det är svårt att förutsäga konsekvenserna av förslaget.

Förslaget innebär också en tydlig skärpning vad gäller den dagliga tillsynen, vilket vi anser är orealistiskt och helt ogrundat. I den normala djurskötseln ingår daglig tillsyn som en självklar del, medan det vid betesdrift är nödvändigt och fullt tillräckligt med andra skötselrutiner och därmed också en annan tillsynsfrekvens. Varje enskild situation måste bedömas efter aktuella förutsättningar. I dagens formulering i djurskyddsföreskrifterna finns utrymme för viss flexibilitet vilken är helt nödvändig för de betesmarker som betas i det svenska landskapet. Denna flexibilitet försvinner i och med det nya förslaget, vilket SF och LP anser är mycket olyckligt. Det är av största vikt att vi kan fortsätta hålla våra svenska betesmarker i hävd och att vi kan göra detta under rimliga förutsättningar. Den föreslagna straffskalan på böter eller fängelse i två år medför en helt orimlig situation för lantbrukare som har beten på naturbetesmarker och/eller öar där det ofta är omöjligt att se varje enskilt djur varje dag. Vi menar därför att det vore bättre om dagens formulering finns kvar, dvs att djur normalt ska ses till minst en gång dagligen. Dessutom bör man framgent söka vägar för att ytterligare tydliggöra och använda den flexibilitet som enligt formuleringen finns i nuläget men som ofta inte hanteras korrekt.

Sammantaget utgör lagförslaget som helhet en stor osäkerhet för den framtida svenska lammproduktionen.

I övrigt ställer sig SF och LP bakom LRFs yttrande i sin helhet.

Med vänlig hälsning
Svenska Fåravelsförbundet

Bertil Gabrielsson, ordförande
och
Sveriges Lammköttproducenter
Tomas Olsson, ordförande

*****************************************

Ny djurskyddslag SOU 2011:75 ››

LRFs yttrande ››

Här är listan på samtliga organisationer som yttrat sig om utredningen ››