Ängs- och betesmarkerna minskar

Ängs- och betesmarker är mycket viktiga för den biologiska mångfalden. Att markerna betas och sköts är avgörande för artrikedomen.

Ängs- och betesmarkerna i Sverige har minskat från 1,4 miljoner hektar i slutet av 1800-talet till 440 000 hektar i år. Sedan 2002 har länsstyrelserna och Jordbruksverket inventerat markerna för att kunna utvärdera och sätta mål för miljöersättningarna i landsbygdsprogrammet.

Betande djur behövs
Anledningen till att de svenska ängs- och betesmarkerna minskat med två tredjedelar på 100 år är förstås att djuren som betar ute i markerna har minskat drastiskt. Antalet kor har minskat med hälften sedan 1940-talet. Särskilt mjölkgårdarnas djurhållning har betytt väldigt mycket för de svenska landskapen.

Läs hela artikeln på Jordruksverkets hemsida ››