1 apr 2021

Sverige

Internorden – kontaktperson

Annelie Carlsson
annelie.carlsson@slu.se

1. National institutions

Statens Jordbruksverk
Laws and regulations, nature management, statistics
Jordbruksverket.se

Gård och Djurhälsan
Health and disease information, statistics
Gård & Djurhälsan

2. National sheep farmers’ organisations

Svenska Fåravelsförbundet (SF)
A nationwide sheep farmers organization with 24 county associations spread across Sweden. About ten breed associations are also affiliated with the organization. Svenska Fåravelsförbundet is independent, non-political and non-profit. SF is  the registered breeding organization for all sheep breeds in Sweden.
Svenska Fåravelsförbundet

Sveriges Lammproducenter
Interest organization for lamb producers
Lammproducenterna

3. Education and research

Sveriges Lantbruksuniversitet
Research and education
SLU - Sveriges lantbruksuniversitet | Externwebben

Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Health and diseases - analyses, information, research

Friska djur - trygga människor - SVA

4. Advisory services

Gimrarna
Gimrarna | Lammrådgivare i samverkan

1 apr 2021

Norge

Internorden – kontaktpersoner

Lars-Erik Wallin
Norsk Sau og Geit
lew@nsg.no

1 apr 2021

Danmark

Internorden – kontaktpersoner

Povl Nørgaard
Team Fårerådgivning
post@teamfaareraadgivning.dk

Kontaktuppgift för Internorden i Danmark har uppdaterats 2021.

1. Offentlige institusjoner

Ministeriet för Fodevare
Laws and regulations
www.fvm.dk

Fødevarestyrelsen
Health and disease
www.foedevarestyrelsen.dk

Landbrugsstyrelsen
Subsidy
www.lbst.dk

Naturstyrelsen
Landscape management, nature management, environment regulation.
www.naturstyrelsen.dk

2.Organisasjoner

Dansk Fåreavl
www.sheep.dk

Landbrug og Fødevarer
www.lf.dk/

3. Utdannings- og forsknings-institusjoner

DCA - Nationellt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet
Breeding, fodder and nutrition, grazing.
www.dca.au.dk

Københavns universitet - Fakultet for Natur og Biovidenskab
Breeding, fodder and nutrition, grazing, health and disease
www.ku.dk

Danmarks VetarinærInstitut
Health and disease.
www.vetinst.dk

Danmarks Statistik
Statistics
www.dst.dk

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug
Organic farming.
www.icrofs.dk

Fødevare-økonomisk Institut
Economics
www.ifro.ku.dk

1 apr 2021

Finland

Internorden – kontaktpersoner

Milla Alanco-Ollqvist
ProAgria
milla.alanco-ollqvist@proagria.fi

Kontaktuppgift för Internorden i Finland har uppdaterats 2021. 

Uppgifter nedan väntar på uppdatering.

1. Offentliga institutioner

Jord- och skogsbruks-ministeriet
Laws and regulations, health and diseases, statistics
www.mmm.fi

EVIRA
Control of laws and regulations (Agricultural Production Control, animal health and diseases)
www.evira.fi

2. Organisationer

Finlands Fårförening r.f.
Sheep owners’ organization
pia.parikka@proagria.fi

ProAgria Lantbrukscentralernas förbund
Advisory work (breeding, nutrition, economy)
pia.parikka@proagria.fi
www.proagria.fi

MTK
Finnish farmers’ organization
jukka.markkanen@mtk.fi
www.mtk.fi

Suomen Vuohiyhdistys r.y.
Goat owners’ organization
suviande@gmail.com

3. Utbildnings- och forsknings-institutioner

MTT/ husdjur
Fodder, grazing, nutrition research
riitta.sormunen-cristian@mtt.fi
www.mtt.fi

Helsingfors universitet - agrikultur/husdjur
Sheep and goat projects
www.helsinki.fi

1 apr 2021

Island

Internorden – kontaktperson

Eyjólfur Ingvi Bjarnason
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins / The Icelandic Agricultural Advisory Centre
eyjolfur@rml.is

Kontaktuppgift för Internorden i Island har uppdaterats 2021.

Uppgifter nedan väntar på uppdatering.

1. National sheep farmers’ organisations

The Farmers Association of Iceland, Reykjavík
breeding, recording statistics, laws, regulations, management, economics, feeding, fencing, grazing, identification, quality control, housing, advisory services, products, quota system
www.bondi.is

2. Education and research

The Agricultural University of Iceland, Hvanneyri
teaching, research, development, breeding, feeding, management, grazing, housing, fencing.
www.lbhi.is

Institute for Experimental Pathology, Keldur, Reykjavík
diseases, parasites, vaccines, research
www.hi.is

1 apr 2021

Färöarna

Internorden – kontaktperson

Jens Ivan í Gerðinum
Búnaðarstovan / The Agricultural Agency
jiig@bst.fo

Kontaktuppgift för Internorden i Färöarna har uppdaterats 2021. 

Uppgifter nedan väntar på uppdatering.

1. Offentliga institutioner

Forsögsstationen
Búnaðardepulin FO 410 Kollafjørður
Research,advisory service
royndars@post.olivant.fo

Landsdyrelægen
Ministeriet for handel og industri, Tinganes, boks 377, FO 110 Tórshavn
cvo@vmr.fo
www.vmr.fo

Hygienisk institut (Food, veterinary and environmental agency )
Falkavegur 6, 2.sal, FO 100 Tórshavn
hsf@hsf.fo
www.hfs.fo

Færöernes Lantbruksfond
R. C. Effersöesgöta 4, boks 50 FO 110 Tórshavn
fj@fj.fo

2. Organisationer

Bóndafelag Føroya (Färöernes bondeforening)
c/o Bjørn Patursson FO 285 Koltur
bondi@bondi.fo
www.bondi.fo

1 apr 2021

Grönland

Internorden, kontaktperson

Aqqalooraq Frederiksen
Nunalerineq / Det Grønlandske Landbrug og Konsulenttjenesten for Landbrug
info@nunalerineq.gl

Kontaktuppgift för Internorden i Grönland har uppdaterats 2021. 

Uppgifter nedan väntar på uppdatering.

Flere:

De Samvirkende Fåreholderforeninger SPS
sps@greennet.gl

Upernaviarsuk forsøgsstation
forsupv@greennet.gl

30 sep 2016

Ny informationsbroschyr från SF

tackabaggelamm Svenska Fåravelsförbundet har fått förfrågningar om ett skolmaterial till mellanstadieklasser som de kan använda då de har lantbruksdagar. (mer …)

1 okt 2013

Stadgar

FÖR SVENSKA FÅRAVELSFÖRBUNDET (SF)

fastställda 1972, senast reviderad 2016 och 2018 (§ 16)
Tidigare revisioner: 1974, 1976, 1981, 1988, 1991, 1994,
1995, 1996, 1997, 2000, 2006, 2010 och 2011.

§1  FIRMA
Föreningens firma är Svenska Fåravelsförbundet. Föreningen är ideell och kallas i dessa stadgar för förbundet.

§2 ÄNDAMÅL
Förbundet är organ för fårskötseln i Sverige med ändamål att främja produkternas kvalitet och produktionens lönsamhet.

§3 VERKSAMHETSOMRÅDE
Förbundets verksamhet omfattar hela landet.

§4 SÄTE
Förbundets styrelse skall ha sitt säte i Uppsala.

§5 MEDLEM
Till medlem kan styrelsen anta för fårskötsel intresserad:
a) fysisk eller juridisk person
b) rasförening el. annan organisation med minst 40 medlemmar som skäligen kan förmodas komma att främja förbundets ändamål och vars stadgar godkänns av förbundet.

Person, som tillhör en medlems hushåll och som blir medlem med nedsatt årsavgift, benämns familjemedlem.

§6 HEDERSLEDAMOT
Medlem, som gjort särskilt stora insatser för näringens bästa eller eljest verksamt bidragit till förverkligandet av förbundets ändamål, kan av styrelsen kallas till hedersledamot.

§7 UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP
Medlem äger när som helst skriftligen säga upp sitt medlemskap.

§8 ÅRSAVGIFT
Medlem skall erlägga den årsavgift, som för kalenderåret fastställts av föregående års stämma. Avgiften skall till den del som stämman beslutar utgå till distriktsföreningarna.

Vid behov kan stämman besluta om kapitalförstärkning från medlemmarna.

§9 UTESLUTNING
Medlem, som inte erlagt årsavgift i föreskriven tid utesluts ur förbundet. Vidare kan medlem, som bryter mot stadgarna, skadar förbundet eller motarbetar dess intressen eller ändamål utan att rätta sig efter skriftlig varning från styrelsen uteslutas ur förbundet.

§10 STYRELSE
Förbundets angelägenheter förvaltas av en styrelse bestående av en ordförande samt lägst fyra och högst sex övriga ledamöter. Stämman väljer ordförande för ett år. Därefter utser stämman övriga ledamöter som väljs på två år.

§11 BESLUTSFÖRHET
Styrelsen är beslutför, då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§12 FIRMATECKNARE
Förbundets firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen utser.

§13 RÄKENSKAPSÅR
Förbundets räkenskapsår omfattar kalenderår.

§14 REDOVISNING
Styrelsen skall lämna resultaträkning, balansräkning samt förvaltningsberättelse för föregående årtill revisorerna så
att revisionen är avslutad i god tid före stämman.

§15 REVISION
På ordinarie stämma skall årligen väljas två revisorer jämte två suppleanter för tiden till dess ordinarie stämma hållits året efter. En ordinarie och en suppleant skall vara auktoriserad eller godkänd revisor.

§16 VALNÄMND
Förbundet ska ha en valberedning med sex ledamöter. Dessa utses av distriktsföreningarna, enligt rullande schema föreslaget av förbundets styrelse, för tre år i sänder. Mandatperioden blir tre år. Distrikt i tur att utse ledamot till valberedningen ska presentera ett namn senast under stämmoförhandlingarna. Finns inget namn från distriktet då, faller rätten till ledamot och kan ersättas med ledamot närvarande vid stämman, oavsett turordning. Stämman utser en sammankallande av ledamöterna i vald valberedning. Sammankallande har utslagsröst.

Ledamot i valberedningen får inte tillhöra förbundets styrelse. Valberedning ska enligt stämmans direktiv förbereda samtliga val och ge förslag till ersättningar.

§17 DISTRIKT
1 mom.

Distrikt
Förbundets verksamhetsområde indelas av styrelsen i distrikt. Medlemmarna inom ett distrikt ingår automatiskt i den distriktsförening, som är organiserad för distriktet. Sådan förening skall ha av förbundet godkända stadgar.

Distriktförenings ändamål ska vara att i samarbete med SF främja medlemmarnas intressen bland annat genom att:

- behandla gemensamma lokala problem och organisera service av olika slag
- främja kurser, ordna studieresor och liknande
- föra fåruppfödarnas talan inom området, föreslå SF åtgärder på riksplanet samt verka för regionalt samarbete med DF i angränsande län.

Distriktsförenings styrelse åligger bl a:
- att utse ordförande och sekreterare
- att förbereda de ärenden som föreningen skall handlägga
- att verkställa årsmötets beslut
- att ordna bokföring och medlemsförvaltning på betryggande sätt samt att tillse att behörig kontroll
häröver finns
- att tillse att protokoll föres vid årsmötet och vid styrelsens sammanträden
- att underrätta SF om tid och plats för årsmöte och att efter ordinarie årsmöte sända SF avskrift av den godkända årsredovisningen och senast den 1 april uppgift på fullmäktige

2 mom.

Val av fullmäktige
a) Medlemmarna inom distriktsförening kallas av denna till ordinarie årsmöte för bl a val till förbundets stämma av en fullmäktige jämte suppleant/er.
I distrikt där distriktsförening inte är i funktion kallas medlemmarna till ordinarie årsmöte av förbundets styrelse.
En fullmäktige väljs för varje påbörjat 150-tal medlemmar inom distriktet samt suppleant/er för dessa.

b) Övriga
Medlemmarna inom rasförening eller annan organisation med intresse för fårnäringen kallas av denna till ordinarie årsmöte för bl a val till förbundets stämma av fullmäktige jämte en suppleant.

Fullmäktige enligt a) och b) ovan väljs för tiden fr o m innevarande års ordinarie stämma fram till nästa ordinarie stämma. Gjorda val ska anmälas till förbundet senast den 1 april.

§18 FÖRBUNDSSTÄMMA
De enl. §17 valda fullmäktige utgör förbundsstämma. Stämman öppnas av styrelsens ordförande. Vid förfall för ordföranden öppnas stämman av den som styrelsen utsett.

§19 TID FÖR STÄMMA
Ordinarie stämma hålles årligen under perioden april–augusti. Extra stämma hålles då styrelsen finner en sådan erforderlig eller då det för uppgivet ärendes behandling skriftligen begäres av revisorerna eller av minst
1/10 av samtliga röstberättigade fullmäktige.

Rösträtt
Varje fullmäktige har en röst. Styrelseledamöterna och revisorerna får delta i stämmas överläggningar och framlägga förslag.

Kallelse
Kallelse skall minst 14 dagar före ordinarie och minst 7 dagar före extra stämma översändas till varje fullmäktige per  E-post eller brev. Då kallelse utgått, skall styrelsen omedelbart underrätta revisorerna därom.

Närvarorätt
Medlem ha närvaro- o. yttranderätt på stämma. Yttrande som önskas tillföras protokollet skall inlämnas skriftligen och föres till protokollet om stämman så beslutar.

§20 ÄRENDEN
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande och vice ordförande för stämman.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
6. Styrelsens årsredovisning.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om fastställande av balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
10. Beslut i anledning av förbundets vinst eller förlust enligt
balansräkningen.
11. Anmälan av budget.
12. Bestämmande av ersättning till fullmäktige, valnämnds- och
styrelseledamöter samt revisorer.
13. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen.
14. Val av styrelsens ordförande.
15. Val av övriga styrelseledamöter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valnämnd.
18. Fastställande av årsavgiften och dennes fördelning.
19. Ärende som medlem eller distriktsförening anmält till styrelsen före den 1
april.

§21 MOTIONSTID
Ärende som medlem (enligt definition i §5) eller distriktsförening önskar hänskjuta till ordinarie stämma, skall anmälas till styrelsen före den 1 april.

§22 VINST
Uppkommer överskott på förbundets verksamhet, skall detta enligt stämmas beslut antingen fonderas eller föras i ny räkning eller användas för något med förbundets syfte förenligt ändamål.

§23 STADGEÄNDRING
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om förbundets upplösning skall, för att vara giltigt, antingen ha biträtts av samtliga röstberättigade fullmäktige eller ha fattats på två av varandra följande stämmor och på den sista av dessa
ha biträtts av 2/3 av de närvarande röstberättigade. Beslut om upplösning kräver för giltighet dessutom att en av stämmorna är ordinarie.

Kallelse till den senare av de båda stämmorna får ej ha utgått förrän den tidigare ägt rum.

§24 BEHÅLLNA TILLGÅNGAR VID UPPLÖSNING
Upplöses förbundet skall dess tillgångar gå till samma ändamål som gäller för Stiftelsen Svensk Fårforskning.

1 aug 2013

Etisk policy

Antagen på stämman 27 maj 2000 i Alvesta med tillägg stämman 2002.

Mål
Den etiska diskussionen inom Svenska Fåravelsförbundet skall fortlöpande hållas vid liv. Vi eftersträvar funktionella och friska djur som ger en ekonomisk produktion. Policyn skall visa konsumenterna på den sunda och miljövänliga fårhållning som bedrivs i Sverige.

Policy
I basen finns djurskyddslagen och Jordbruksverkets föreskrifter som idag ger ett bra regelverk för fårnäringen.

  • Vi ansluter oss till slakteriföreningarnas nuvarande baskrav. 
  • Vi verkar aktivt för en god djurhälsa i fårnäringen.
  • Lammens genetiska tillväxtkapacitet skall utnyttjas genom att de får tillgång till en allsidig foderstat.
  • Avelsarbetet skall syfta till livskraftiga och funktionsdugliga djur. Alla former av genetiska defekter som sänker djurens funktionsduglighet skall avlas bort. I avelsarbetet skall inte förekomma någon form av genmodifiering eller kloning.
  • Att endast sälja djur som är friska och sunda utan kända ärftliga defekter, sjukdomar, parasiter eller annan brist, som blir till men för köparens bruk av djuren.

22 dec 2011

God Jul, Gott Nytt år & Ny webredaktör!

 

Nu har tiden kommit för mig att fortsätta med nya utmaningar. Jag vill tacka alla för år som gått med alla glada tillrop och all konstruktiv kritik, det har gjort arbetet med hemsidan roligt. Sedan jag slutade med min egen lammproduktion sommaren 2010 så har jag mer och mer känt att det behövs en ny redaktör för hemsidan som är ”inne i branschen”.

Själv ska jag fortsätta sälja lammskinn och så har jag påbörjat en helt ny karriär som hundfrisör! Om ni passerar förbi Visby med en vallhund som behöver snyggas till så är ni hjärtligt välkomna till Astas Dog Spa
Man har ju stått och sett hur fårklipparna gör i en massa år så steget var inte så långt ;-)

(mer …)

2 dec 2011

Intresserad av ull, ullberedning och ullprodukter?

Följ då med på en resa till Shetlandsöarna hösten 2012! Under denna specialutformade resa får du delta i workshops i allt från att spinna och väva till att färga ull.

Du får också lära dig hur man bedömer och sorterar ull från Shetlandsfår - en ras som är känd för sin högkvalitativa ull och som ursprungligen kom till öarna tillsammans med vikingarna. 

(mer …)

22 nov 2011

Äntligen Avelsvärden i Elitlamm!!!

Nu finns avelsvärden i Elitlamm Avel&Produktion sedan några veckor tillbaka. Du hittar dem via bagg-, tack- respektive lammförteckningarna förutsatt att djuren var mönstrade och registrerade i Elitlamm i augusti när vi plockade ut underlaget till Svensk Mjölk.

Besättningar som har Elitlamm AvelMini eller Elitlamm AvelMiniList kan beställa avelsvärden för djur födda 2006-2011 samt avelsbaggar i excel eller pdf format. Maila support@elitlamm.com för beställning.

Klicka här för att läsa resten av artikeln som pdf.

22 nov 2011

Ny bok om lammskinn!

Äntligen en bok för den som vill lära sig mer om lammskinn och något av allt man kan tillverka av dem.

Den första boken i ämnet som givits ut på över 25 år.

Pälstekniker Elvy Johansson har lång erfarenhet och vill här dela med sig av den till oss. Till sin hjälp har hon även haft flera kolleger med kunskap om päls och hantverk, goda illustratörer och intressanta foton för att göra framställningen tydlig och inspirerande.

(mer …)

24 okt 2011

Svensk Mästare för 5:e gången – Torbjörn Svensson

På Elmia i helgen så tävlades det i fårklippning och här är resultaten:

SM i fårklippning 2011

1. Torbjörn Svensson, Gotland

2. Magnus Wuolo, Örebro

3. Emil Nordin, Gotland

Dam-SM 2011

1. Therese Lind

2. Anna-Lotta Allared

Fårklippning Knarrhult Open - final 2011

1. Krystian Jarosz, Polen

2. Darryl Keenan, Nya Zeeland

3. Torbjörn Svensson, Sverige

Här kan ni se bilder från tävlingarna.