FAO lanserar webbportal för djurs välfärd

FAO har lanserat en ny webbaserad portal som ska hjälpa enskilda och
organisationer att få den senaste informationen om husdjurs hälsa.

Portalen
för djurhälsa är utformad för att tillhandahålla tillförlitlig
information om lagstiftning och den senaste forskningen. Den innehåller
också specifik information om standarder, rutiner och riktlinjer för
djurs hälsa och välbefinnande.

De förväntade användarna är lantbrukare,
statsanställda, lagstiftare, forskare, livsmedelsindustrin och
frivilligorganisationer.

Den nylanserade portalen förväntas
bli ett viktigt forum för frågor gällande djurs välbefinnande i
relation till transporter, slakt, uppfödning och avlivning av djur för
att förhindra spridning av smitta.

Boskapsproduktionen står för 40 procent av det totala värdet av
världens samlade jordbruksproduktion. Animaliska produkter står också
för en tredjedel av mänsklighetens proteinintag. Djurhållningen bidrar
med inkomst, social status och säkerhet för närmare en miljard
människor, många av dem tillhör gruppen världens fattigaste. Sedan 1990
har stora delar av boskapsproduktionen flyttat från nord till syd, och
några utvecklingsländer har visat framfötterna och är idag starka
aktörer på den globala marknaden.

"Aspekter av djurs välfärd är viktiga när det kommer till alla
utvecklingsprojekt, oavsett om de förbättrar djurhälsan, bidrar till en
ökad boskapsproduktion eller går i med insatser i samband med
naturkatastrofer där djurhälsan försämrats" framhåller Samuel Jutzi,
chef för FAO:s avdelning för djurhälsa och produktion. "Den här
portalen fyller en väldigt viktig informationslucka."

Genom att erbjuda regeringar, tjänstemän och producenter från
fattiga länder tillgång till den senaste informationen på nätet kommer
portalen att bidra till att förbättra boskapens välfärd, hälsa och
produktivitet jorden över. Det finns också en möjlighet för bönderna
själva att bidra med information till portalen. En likriktning av
standarder gällande djurs välfärd kan också leda till att produkter
från fattiga länder introduceras på den internationella marknaden.

Portalen kommer också att erbjuda konferenser och seminarier på nätet, för ökad insyn, informationsspridning och deltagande.

Klicka här för att komma till portalen.

FAO,
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, har utvecklat portalen i
samarbete med Europakommissionen, den Internationella fonden för
jordbruksutveckling, IFAD, Världsorganisationen för djurhälsa, WOAH,
Compassion In World Farming, Humane Society International,
International Fund for Animal Welfare, the Royal Society for the
Prevention of Cruelty to Animals, Brooke, the World Society for the
Protection of Animals, International Dairy Federation, International
Federation of Agriculture Producers, World Veterinary Association och
Latin American Poultry Association.