Gemensam organisation för svensk ull

Den 28 februari presenterades rapporten En gemensam arena för svensk ull. Rapporten sammanfattar nuläget inom svensk ullnäring och belyser behovet av en organisation som samlar ullnäringens alla delar och aktörer i Sverige.

Rapporten, som är en förstudie, presenterar bl.a. förslag till organisationsformer för samverkan och lyfter fram områden där den svenska ullnäringskedjan behöver stärkas. Rapporten har föregåtts av två förberedande seminarier, den 8 juni 2021 där frågan om behovet av en gemensam organisation lyftes, samt den 25 november 2021, där ett femtontal aktörer delade sin syn på nuläget och förtydligade behovet av en gemensam plattform.

Projektet går nu in i en etableringsfas så att en organisation står klar med rekryterad personal senast vid årsskiftet 2022-2023. Fram till den 10 maj finns möjlighet att komma med synpunkter och inspel på förslaget till Kent Johansson, projektledare (kontaktuppgifter finns i rapporten).

Läs rapporten Gemensam arena för svensk ull.

Rapporten är framtagen av projektledaren Kent Johansson tillsammans med Annkristin Hult, Nämnden för hemslöjdsfrågor. I projektgruppen har även representanter från Västra Götalandsregionen, Region Gotland, Region Halland och Axfoundation medverkat som finansiärer.

Foto Gudrun Haglund Eriksson