Jordbruksverket och Tillväxtverket möjliggör enklare miljöprövning för företag med djurhållande verksamhet

Pressmeddelande från Jordbruksverket

Gödselspridning och dess miljöpåverkan bör inte ingå i den miljöprövning som görs för företag med djurhållande verksamhet. Det rekommenderar nu Jordbruksverket i syfte att göra miljöprövningen enklare och mer likvärdig oavsett var i landet företaget verkar.

Djurhållare som har många djur behöver anmäla det till kommunen eller söka miljötillstånd hos länsstyrelsen, eftersom stora djuranläggningar kan påverka miljön och störa närliggande områden. För en del djurhållande företag har det varit otydligt vad som egentligen gäller vid miljöprövningen och företagen har också råkat ut för olika bedömningar i sina myndighetsprocesser.

Ett område som varit särskilt svårbedömt är gödselspridningen och dess miljöpåverkan. Det har uppmärksammats av Jordbruksverket och Tillväxtverket i olika sammanhang. Därför förtydligar Jordbruksverket nu, i en vägledning till prövande myndigheter, att gödselspridning och dess miljöpåverkan inte bör ingå i prövningen. Ett förtydligande som ger förutsättningar för en mer enhetlig process hos kommuner och länsstyrelser.
Bedömningen grundar sig i att gödselspridning och odling inte är tekniskt knutna till djurhållning, och att utsläpp och föroreningar från odling därför inte hänger ihop med djurstall. De utsläpp som en odling medför regleras genom generella regler, som gäller för alla jordbrukare i Sverige.

Läs hela pressmeddelandet

BFU foto Elof Nilsson