Klimatåtgärder för svenska gris-, nöt- och lammgårdar

Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm etapp 2 har som målsättning att öka efterfrågan på kött från Sverige. För att uppnå målet jobbar vi inom tre områden. Ett av dessa målområden är Klimat & Kretslopp. Ett av delmålen inom området klimat & kretslopp är ”Vad behöver vi göra för att halvera utsläppen per producerad enhet”.

I materialet nedan beskrivs de tio viktigaste klimatåtgärderna för gris-, nöt- och lammgårdar. Dessa åtgärder ska bidra till att svensk köttproduktion är delaktig i att det nationella klimatmålet uppfylls. Åtgärderna är värderade efter effekt på utsläpp av klimatgaser, ekonomi och möjlighet för genomförande. I rapporten beskrivs de åtgärder som ger stor klimatnytta men där de ekonomiska förutsättningarna i dagsläget saknas för genomförande. Det beskrivs också inom vilka områden där det behövs mer forskning för att djurägaren ska veta vad som är rätt beslut eller åtgärd att vidta.

Materialet är fritt att ladda ner och använda för den intresserade.

Rapporten

Klimatåtgärder för svenska gris-, nöt- och lammgårdar

De 10 viktigaste klimatåtgärderna

Åtgärdslista lamm

Klimatåtgärder för nöt- och grisgårdar finns på Svenska Köttföretagens hemsida.

Besök hemsidan för Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm etapp 2