Köttkvalitet hos bagglamm

För att undersöka ätkvaliteten hos svenskt lammkött genomfördes under 2016 ett produktionsförsök med bagglamm på SLU Götala nöt-och lammköttsforskning utanför Skara.

I studien utvärderades effekterna på tillväxt, slaktkropp och köttkvalitet från fyra olika produktionsmodeller; stall, åkermarksbete med eller utan kraftfodertillskott samt naturbete.

De köttkvalitetsparametrar som undersöktes var pH, tiningssvinn, koksvinn, färg och skärmotstånd (mörhet). Resultaten visade inte på några skillnader mellan de fyra produktionsmodellerna gällande dessa teknologiska kvalitetsegenskaper.

Kött från lammen testades också av en sensorisk panel som poängsatte köttets färg, muskelfibrernas utseende samt köttets smak och doft. Det sensoriska testet visade inte heller på några större skillnader mellan grupperna.

Resultaten visar att lamm kan födas upp enligt alla dessa fyra vanliga uppfödningsmodeller utan att köttets ätkvalitet påverkas negativt.

Information om studien på SLUs hemsida

Länk till artikeln