Lantbrukets djur i juni 2020, slutlig statistik

Källa och grafik: Jordbruksverket
Jordbruksverket har publicerat sin första definitiva statistikrapport från Strukturundersökningen 2020.
Det djurslag som ur ett statistiskt perspektiv förändrats mest under de senast åren är fåren. Sedan 2019 har antalet får minskat med 8,7 % och sedan 2016 med 13,3 %, vilket motsvarar 77 000 djur. Även antalet jordbruksföretag som har får har minskat mycket de sista åren och i juni 2020 fanns det ca 8 000 jordbruksföretag med får.
Antalet tackor och baggar uppgick till 263 400 i juni 2020. Antalet lamm uppgick till 237 800. Sedan 2000 har antalet tackor och baggar ökat med 33 % och antalet lamm har ökat med 2 %. De senast åren har det skett ett visst trendbrott och sedan sista totalundersökningen gjordes 2016 har antalet tackor och baggar minskat med 6 % och antalet lamm med 20 %. Sedan några år tillbaka så överstiger antalet baggaroch tackor antalet lamm.
Antalet företag med tackor och baggar har minskat med 8 % sedan 2016. För lamm är motsvarande siffra en minskning med 15 %. Den genomsnittliga besättningsstorleken på företag med tackor och baggar var 33,2 tackor och baggar år 2020. Det är 8,5 fler än 2000.
Tablå B
Antal får fördelat efter olika kategorier 2000, 2005, 2010, 2013, 2016, 2019, 2020
Ungefär 66 % av företagen med får hade mindre än 25 tackor och baggar. På dessa företag återfanns ca 23 % av antalet tackor och baggar. De flesta djuren (58 %) återfanns på de ca 15 % av företagen som hade besättningar på över 49 djur.
Figur C
Andel tackor och baggar samt företag med tackor och baggar efter besättningsstorlek 2020
Läs hela artikeln här
Jordbruksverket: Lantbrukets djur i juni 2020 Slutlig statistik
Läs också
Jordbruket i siffror: Antalet större företag med får minskar
I Statistikdatabasen finns statistiken uppdelad på län, kommun och vissa andra indelningar.