Mer kunskap ska nå bonden

Pressmeddelande från Jordbruksverket
Jordbruksverket föreslår att staten ska inrätta ett nationellt kunskapsnav för svensk animalieproduktion vid forskningsinstitutet RISE. Det ska vara en långsiktig satsning och syftet är att stärka konkurrenskraften på svenska djurgårdar. Idag är kunskapen svårtillgänglig och sprids i för liten utsträckning. Dessutom finns ett glapp mellan forskningen och de som jobbar ute i praktiken, såsom lantbrukare och rådgivare.

Flera studier pekar på att animalieproduktionens kunskapsförsörjning är ineffektiv och fragmentiserad. Det behövs en aktör som har ett helhetsperspektiv på kunskapsförsörjningen och som kan se till att kunskaper som tas fram stämmer med behov och förutsättningar ute på gårdarna.

– Framför allt ska kunskapsnavet se till att existerande kunskap blir tillgänglig för lantbrukare, rådgivare och de företag som levererar insatsvaror och utrustning till jordbruket, säger Sone Ekman som är författare till rapporten.

Idag får den som behöver kunskap enskilt söka, sammanställa och värdera det som finns tillgängligt. Detta är ineffektivt eftersom det ofta finns många andra personer inom svensk animalieproduktion som är i behov av samma kunskap.

Ytterligare en brist är att det saknas jämförande försök och tester av systemlösningar, teknik och metoder. Enskilda företag har varken incitament eller kapacitet att genomföra dem själva, samtidigt som många företag skulle ha nytta av samma försök och tester. Här borde branschen själv kunna svara för en del av finansieringen.

– Ekonomisk forskning om kunskap och innovation visar att det behövs ett statligt ingripande för att komma tillrätta med problemen. Behovet blir större av det stora antalet gårdar samt mixen av små och stora företag bland de som levererar utrustning, insatsvaror och tjänster, säger Sone Ekman.