Utfodring av tackor för hög lammtillväxt

Källa SLU:s kunskapsbank
Tackor har ett stort näringsbehov under högdräktigheten eftersom mycket av fostertillväxten sker då. Vi har studerat om högre energitilldelning till högdräktiga tackor med tre foster ökar lammens livskraft och tillväxt, jämfört med lamm från tackor som utfodrats enligt rekommendationerna.

Försöket utfördes vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet (NMBU). Vuxna tackor fördelades i tre grupper under de sista sju veckorna av dräktigheten och utfodrades med 85 %, 100 % respektive 120 % av energinormen. De normer som användes var de norska som baseras på franska INRA (1989). Foderstaten innehöll ensilage av god kvalitet och 20–25 % kraftfoder av torrsubstansintaget. Efter lamning fick alla tackor samma foderstat.

Resultaten visar att tackorna i gruppen som utfodrats över norm var tyngre och i bättre hull inför lamningen men tappade mer i hull mellan lamning och betessläpp än övriga tackor. Detta beror med stor sannolikhet på större mjölkavkastning, som visade sig i att deras lamm tenderade ha högre tillväxt fram till betessläppet vid fyra veckors ålder. Det var också ett tydligt samband mellan tackornas energikonsumtion under högdräktigheten och trillingkullarnas höstvikt. Det fanns däremot inget samband mellan tackornas energikonsumtion och lammens livskraft.

Baserat på dessa resultat föreslås att den norska energinormen för utfodring av högdräktiga tackor med tre eller flera foster höjs med 20 % i förhållande till den nuvarande. En jämförelse mellan den svenska och den norska/franska energinormen antyder att den svenska ligger något högre.

Länk till den vetenskapliga artikeln

Referens
Dønnem I, Granquist E.G, Nadeau E, Randby Å.T. 2020. Effect of energy allowance to triplet-bearing ewes in late gestation on ewe performance, lamb viability, and growth. Livestock Science, 237, 104027.

Arkivbild foto Elof Nilsson