Mer vitaminer i vall med tidig skörd och kärringtand i blandningen

Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har kommit fram till att det naturliga vitamininnehållet i vall går att påverka genom vilken blandning av vallväxter som väljs och tidpunkt för skörd.

Störst innehåll av vitaminer ger en tidigt skördad blandning som innehåller käringtand och även ängssvingel. Själva ensileringen och vilket ensileringsmedel som används är däremot av mindre betydelse.

Forskare från SLU har undersökt hur innehållet av A- och E-vitamin skiljer sig åt i några vanliga vallväxter och hur skörd vid olika mognadsstadier kan påverka. Preliminära resultat från det första av två år visar att en växtblandning som innehåller käringtand eller ängssvingel ger störst innehåll av både A- och E-vitamin och att en tidig första skörd påverkar vitaminnivåerna positivt i andra skörden.

– Genom att välja en blandning som innehåller käringtand och även ängssvingel går det att få upp vitamininnehållet i vallfodret på ett naturligt sätt. Även tidpunkt för skörd påverkar, första skörden ska helst ske under sista veckan före timotejens axgång och andra skörden sex veckor därefter, säger Elisabet Nadeau, forskningsledare på SLU i Skara.

När det gäller gräs innehåller ängssvingel ofta mer E-vitamin än timotej. Hos baljväxterna innehåller käringtand både mer A- och E-vitamin än rödklöver. Skördetidpunkten påverkar vitamininnehållet och en tidig första skörd innehåller mer vitaminer men påverkar framförallt den andra skörden positivt. För att andra skörden ska innehålla så mycket vitaminer som möjligt bör den ske sex veckor efter första skörden, som ska ske en vecka före timotejens axgång. Bland annat minskar innehållet av E-vitamin hos käringtand med en senare skördetidpunkt.

Forskarna studerade också hur ensilering och användning av tillsatsmedel påverkade vitamininnehållet i olika blandningar av vallväxter. Bra väderförhållanden under förtorkningen verkar vara viktigare än själva ensileringen, det är vitamininnehållet i grönmassan som bestämmer det slutliga vitamininnehållet och själva ensileringen och ensileringsmedlet är av mindre betydelse.

Vallfoder är idisslarnas största källa av naturliga vitaminer. Brist på A-vitamin kan försämra immunförsvaret och synen samt leda till reproduktionsstörningar hos djuren. Brist på E-vitamin kan leda till försämrat immunförsvar, muskeldegeneration samt reproduktions- och juverhälsoproblem. Både vitamin A och E är dessutom antioxidanter och förhindrar oxidation av omättade fettsyror som orsakar smakfel på mjölken.

Projektet genomfördes på Lanna försöksstation i Skara samt på Röbäcksdalen i Umeå. Blandningarna rödklöver/timotej, rödklöver/ängssvingel och käringtand/timotej undersöktes och växterna skördades vid olika tidpunkter i första och andra skörd. Blandningarna skördades en vecka före timotejens axgång, vid axgång och en vecka efter. Andra skörden skördades sex och åtta veckor efter varje skördetillfälle i första skörden.

I Skara ensilerades blandningarna vid två skördetillfällen, vid axgång i första skörden och sedan åtta veckor senare. För att studera effekten av ensileringsmedel användes ett syrapreparat och ett bakteriepreparat. Studierna är genomförda på ekologiskt odlade växter men resultaten är även tillämpbara i konventionell odling. Forskningen har finansierats av Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF.

För mer information kontakta:
SLU
Elisabet Nadeau
0511-67 142, 0706-68 71 42
elisabet.nadeau@hmh.slu.se  

 

För mer information om LOFT kontakta:
Johan C Thorburn, projektledare
08-787 54 15
johan.thorburn@loftinfo.se  

Om LOFT
LOFT – lantbrukare och forskare tillsammans, startade 2007 för att öka dialogen mellan forskare och lantbrukare. Syftet är att sprida forskningsresultat som kan stärka lantbrukarnas konkurrenskraft. En ökad dialog ger svenskt lantbruk högre kvalitet, bättre lönsamhet och ökad miljövänlighet. Dessutom får forskare lättare att fånga upp relevanta frågor från näringen. Läs mer på www.loftinfo.se

Inom LOFT samarbetar organisationerna Stiftelsen Lantbruksforskning, Sveriges lantbruksuniversitet, Formas, JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Agroväst, Stiftelsen Svensk Hästforskning, AgroÖst, Regional Jordbruksforskning i Norra Sverige, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, PlantComMistra och Svensk Mjölk.