Samverkansgrupp för parasiter hos nöt och får

Källa: SVA
Infektioner med invärtes parasiter är nationellt sett en viktig orsak till nedsatt tillväxt och sjuklighet hos idisslare. I Sverige har det skapats en samverkansgrupp för effektiv kontroll av betesburna parasitinfektioner hos framför allt nötkreatur och får.

Vi kallar oss Sampar (samverkansgruppen för parasitologi) och består av representanter från Gård & Djurhälsan, G&D (sammankallande), Sveriges lantbruksuniversitet, SLU och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Vår uppgift är kunskaps- och informationsutbyte med huvudsyfte att bibehålla effekten hos tillgängliga antiparasitära medel.

Sampar ska verka för att ta fram och sprida information, råd och praktisk kunskap inom området betesburna parasitinfektioner i Sverige. Detta kan exempelvis ske genom sammanställningar och analyser av undersöknings- och forskningsresultat som produceras av de ingående parterna.

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt frågor som bidrar till att motverka uppkomst resistens mot avmaskningsmedel. Sampar ska vara öppet och verka för att upprätthålla internationella kontakter.