Satsning för att bevara betesmarker

10 miljoner euro kommer att fördelas till de lantbrukare som har betesmarker och slåtterängar.

Ett av miljömålen i Sverige är att bevara och stärka den biologiska mångfalden och många av Sveriges växt- och djurarter återfinns i just betesmarker.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida ››