SF är en viktig samarbetspartner i Vargkommittén

Brev skickat 2011-09-12:

Miljöminister Andreas Carlgren
Miljödepartementet
103 33 STOCKHOLM

Svenska Fåravelsförbundet är en viktig
samarbetspartner i Vargkommittén

Svenska Fåravelsförbundet
(SF) är medlemsorganisation
för svensk får- och getnäring, ett förbund med ca
3 000 medlemmar. I Sverige finns drygt 8 600 verksamma
fårbesättningar där medelantalet djur per besättning är drygt 30 vuxna djur.

Till skillnad från huvuddelen
av övrig svensk köttproduktion ökar lammköttsproduktionen sedan ett antal år
tillbaka. Antalet besättningar liksom storleken på besättningarna växer.
Efterfrågan på lammkött är stor och under 2/3 av året är efterfrågan på
lammkött större än tillgången.
Den svenska produktionen lyckas inte – trots en
produktionsökning – svara upp till efterfrågan varför importen idag täcker
drygt 60 % av den svenska konsumtionen av lammkött.

Svensk fårnäring är den
lantbruksnäring vars verksamhet påverkas hårdast av rovdjurspolitiken. Enligt
Viltskadecenters skadestatistik så är över 95 % av de rovdjursangripna
tamdjuren får. Nu när förvaltningen av rovdjuren är
under förändring och fårnäringen i högsta grad påverkas, så anser vi att det är
av största vikt att SF är delaktig i den processen. Därför vill vi att SF erhåller
en egen plats i Vargkommittén. Det finns flera fördelar med att SF får en egen
plats i kommittén, det skulle ge utrymme för en för processen mycket viktig
dialog samt bidra till en ökad acceptans hos den enskilde drabbade fårägaren.

Svenska Fåravelsförbundets
styrelse arbetar med frågor som rör hela den svenska fårnäringen och har i
samarbete med LRF initierat ett antal utvecklingssatsningar för att stärka
svensk fårnäring i ett skede där många expanderar. SF är också registerförande
för samtliga fårraser i Sverige och ansvarar för officiell
härstamningsregistrering via det register som kallas Elitlamm Avel.
SF bedriver
en riksomfattande verksamhet med hjälp av 24 distriktsföreningar och
rasföreningar som finns fördelade över hela Sverige. I distriktsföreningarna
erbjuds ett stort utbud av aktiviteter för lammproducenter, både för nybörjare
och erfarna fårägare.

SF arbetar för bättre
förutsättningar för svensk lammproduktion och där är rovdjursfrågan en mycket
viktig del. Det finns ett antal frågor som tyvärr utgör hinder för en fortsatt
utveckling av svensk fårnäring.
Den dåliga lönsamheten är naturligtvis tung i
sammanhanget, men detta förstärks av regelkrångel, tung administration,
bristande framförhållning vad gäller förändringar i lagar och regler och inte
minst en växande oro för hur man ska kunna hantera rovdjuren i framtiden.

Svenska Fåravelsförbundet är
den organisation som kan företräda svensk fårnäring inom alla områden, så även
rovdjursfrågorna. SF är remissinstans då det gäller samtliga områden där
fårnäringen berörs både i kontakter med Jordbruksverket och med
Landsbygdsdepartementet. Det är naturligt att detta också är fallet i frågor
som hanteras av Miljödepartementet.

Styrelsen för Svenska Fåravelsförbundet

Genom

Bertil Gabrielsson
ordförande     

Lotta
Wallberg

ledamot