Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om biosäkerhetsåtgärder samt anmälningsplikt och övervakning av djursjukdomar och smittämnen

Dnr 5.2.17-00701/2020
Datum: 2021-02-01
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet
Remissvar ››