Yttrande gällande ärende Dnr N2020/02817 om utfodring av vilt

Dnr N2020/02817
Datum: 2021-01-26
Remiss: Näringsdepartementet
Svar: Svenska Fåravelsförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund
SFs remissyttrande ››
LRFs svar ››