Stor ökning av priserna på jordbruksmark

Källa: Jordbruksverket
Priset på åkermark har ökat med omkring 27 procent mellan 2008 och 2011.  Åkermark kostade i genomsnitt 61 500 kronor per hektar år 2011. Det är en ökning med 27 procent sedan år 2008. Det genomsnittliga priset år 2011 är därmed cirka tre gånger högre än för 10 år sedan.

Priserna är högst i Götalands södra slättbygder med 153 500 kronor per hektar år 2011 och lägst i övre Norrland med 12 600 kr per hektar. Prisökningen på åkermark mellan åren 2010 och 2011 har varit störst i södra Sverige.

Även betesmarken har blivit tre gånger dyrare på tio år. Det genomsnittliga priset på betesmark var 21 400 kr per hektar år 2011, vilket likt åkermarken motsvarar ett pris som är cirka tre gånger högre än för 10 år sedan.

Olika faktorer påverkar prisutvecklingen
Under olika perioder har det varit olika orsaker till prisökningarna. 2005 reformerades jordbrukspolitiken. Det var sannolikt en viktig orsak till prisökningen på åker- och betesmark runt 2005. Reformen innebar att stöden till jordbruket beräknas i förhållande till arealen, oavsett vad lantbrukaren producerar. Den förändringen gynnade främst skogsbygderna och de norra delarna av landet.
– De prishöjningar som noterats de allra senaste åren får troligtvis i första hand tillskrivas signaler om långsiktigt goda priser på grödor. Även det allmänna ekonomiska läget med relativt låga räntor torde bidragit till att höja priset på jordbruksmark, säger Harald Svensson, chefsekonom på Jordbruksverket.

Mer statistik
För oss kalenderbitare finns mer statistik runt priset på jordbruksmar, arrendepriser och prisindex på jordbruks- och livsmedelsområdet här ››