Stora brister i hur staten säkerställer veterinär service

Källa Riksrevisionen
Staten har ansvar för att det finns veterinär service i hela landet. Riksrevisionens granskning visar att styrningen av den verksamheten har stora brister, och att Jordbruksverket inte säkerställer att konkurrensen sker på likartade villkor.

Veterinärmarknaden i Sverige är till största delen privat, men staten har sedan lång tid tagit på sig ett ansvar för att alla djur i människans vård kan få tillgång till djursjukvård.

Riksrevisionen har granskat Jordbruksverkets arbete med att se till att det finns tillgång till veterinär service och att Distriktsveterinärerna, som är en del av Jordbruksverket, bedriver sin verksamhet på ett sådant sätt att konkurrens på likartade villkor upprätthålls på veterinärmarknaden.

Granskningen (som inte omfattar hur den veterinära verksamheten bedrivs i praktiken) visar bland annat att

  • Jordbruksverket inte ser till att det finns en väl fungerande och effektiv organisation för vård av djur i hela landet dygnet runt, och att myndigheten är passiv i sitt genomförande av detta uppdrag
  • Jordbruksverket inte ser till att Distriktsveterinärernas verksamhet bedrivs enligt de begränsningar som regeringen har beslutat om när det gäller vilken sorts vård som får bedrivas och var
  • Jordbruksverket inte alltid håller isär sina beställar- och utförarroller i förhållande till Distriktsveterinärerna
  • Det inte går att, utifrån Jordbruksverkets redovisning, bedöma om den statliga ersättningen för veterinär service används för att finansiera den konkurrensutsatta delen av Distriktsveterinärernas verksamhet.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen bland annat att

  • följa upp hur riksdagens intentioner med förändringarna av veterinär service har fallit ut.

Jordbruksverket rekommenderas bland annat att

  • Förbättra arbetet med att säkerställa tillgången till veterinär service, till exempel genom att skaffa sig information om hur den fungerar i landets olika delar. Det arbetet bör ha ett långsiktigt perspektiv, och inkludera tillgången till utbildad personal.
  • Förändra redovisningen så att det går att säkerställa att det statliga anslaget inte används för att finansiera den del av Distriktsveterinärernas verksamhet som bedrivs i konkurrens.
  • Säkerställa att Distriktsveterinärerna bara är etablerade där privata alternativ inte är tillräckliga.

Se rapporten för fullständiga rekommendationer.

Jordbruksverket kommenterar rapporten via ett pressmeddelande: Jordbruksverket välkomnar rapport om tillgång till veterinär service