Yttrande gällande ärende N2022/00845 

Remissen gäller Jordbruksverkets rapport om sanktionsavgifter på djurskyddsområdet och Näringsdepartementets promemoria om skyldighet att lämna uppgifter till Transportstyrelsen om sanktionsavgifter för överträdelser av djurtransportförordningen.

Dnr N2022/00845
Datum: 2022-08-18
Remiss: Näringsdepartementet
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissvar ››

Läs LRFs remissvar som SF ställt sig bakom