Yttrande gällande ärende NV-06012-18, förslag till föreskrifter om rovdjursförvaltning

Dnr NV-06012-18

Datum: 2019-11-25
Remiss: Naturvårdsverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissyttrande ››