• Remissyttrande angående Jordbruksverkets förslag till fördelningsnycklar för vissa stöd i landsbygdsprogrammet 2014-2020

  Jordbruksverket remiss syftar till att inhämta synpunkter på hur medel i vissa åtgärder i kommande landsbygdsprogram bör fördelas till länsstyrelserna. Jordbruksverket har föreslagit en fördelning till respektive länsstyrelse av stöd till bredbandsinvesteringar och investeringar i stängsel mot rovdjursangrepp. Datum: 2014-02-19 Remiss: Jordbruksverket Svar: Svenska Fåravelsförbundet Ladda ner remissvar ››

 • Annons:  annons bild
 • Reglering i djurskyddsförordningen beträffande frivilliga kontrollprogram för djuromsorg

  Datum: 2014-02-14 Remiss: Landsbygdsdepartementet Svar: Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) LRF Kött LRF Mjölk Svensk Fågel Svensk Mink Svenska Djurhälsovården Svenska Fåravelsförbundet Svenska ägg Sveriges Djurbönder Sveriges Grisföretagare Sveriges Nötköttsproducenter Ladda ner remissyttrande ››

 • Delbetänkande av Jaktlagsutredningen: Viltmyndigheten – jakt och viltförvaltning i en ny tid

  Regeringen har beslutat att se över den svenska jaktlagsstiftningen i syfte att få en mordernare och mera tydlig lagstiftning. Den ska ge en långsiktigt hållbar jakt och viltvård samt ett djurskydd för de vilda djuren, och grundar sig i ett behov av förbättrat gemomförande av Sveriges EU-rättsliga åtaganden. Remissen om Viltmyndigheten är ett delbetänkande i […]

 • Annons:  annons bild
 • Yttrande om D8 och D9

  Nytryck av Statens jordbruksverks föreskrifter om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård (D8) samt Statens jordbruksverks föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning (D9). Svenska Djurhälsovården, LRF, LRF Kött, LRF Mjölk, Svenska Fåravelsförbundet, Sveriges Grisföretagare och Växa Sverige har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på rubricerat förslag till […]

 • Remissyttrande rörande ursprungsmärkning av kött

  Kommissionen ska anta en genomförandeakt för tillämpning av obligatorisk ursprungsmärkning av kött i anslutning till förordningen om information till konsumenterna (EU nr 1169/2011). Ursprungsmärkningen rör gris, lamm, get och fjäderfä och ska antas den 13 december 2013 och träda i kraft den 13 december 2014. Datum: 2013-09-25 Remiss: Livsmedelsverket Svar: LRF Svenska Fåravelsförbundet Sveriges Grisföretagare […]

 • Annons:  annons bild
 • Remissyttrande över Kommissionens förslag till ny förordning om offentlig kontroll

  Datum: 2013-09-23 Remiss: Livsmedelsverket Svar: Svenska Fåravelsförbundet tillsammans med LRF LRF Mjölk LRF Skogsägarna Sveriges Grisföretagare Sveriges Nötköttsproducenter Svensk Fågel Svenska Ägg Ladda ner remissvar (pdf) ››

 • Förslag till ny djurhälsoförordning

  Remissyttrande angående förslag till ny djurhälsoförordning. Datum: 2013-09-16 Remiss: Jordbrukssverket Svar: Svenska Fåravelsförbundet tillsammans med LRF LRF Mjölk Sveriges Nötköttsproducenter Sveriges Grisföretagare Svenska Ägg Ladda ner remissvar (pdf) ››

 • Annons:  annons bild
 • Samhällsekonomisk analys kopplad till förekomsten av stora rovdjur

  Synpunkter på rapporten ”Samhällsekonomisk analys kopplad till förekomsten av björn, järv, lodjur och varg i Sverige”. Datum: 2013-06-24 Rapportlämnare: Enveco Miljöekonomi AB Svar: Svenska Fåravelsförbundet tillsammans med Sveriges Lammproducenter Ladda ner remissvar (pdf) ››

 • Salmonella diarizonae

  Remissyttrande angående ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter om livsmedelshygien (SJVSFS 2004:2) om bekämpande av salmonella hos djur. Datum: 2013-05-27 Remiss: Jordbrukssverket Svar: Svenska Fåravelsförbundet tillsammans med Lammproducenterna Svenska Djurhälsovården Kött och Charkföretagen Ladda ner remissvar (pdf) ››

 • Annons:  annons bild
 • Sanktionsskalor

  Remiss av förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar, miljöinvesteringar och djurens välbefinnande. Förslaget gäller dels ändring av hänvisningar till regler som är tvärvillkor samt ett nytt kapitel 8 om påföljder vid villkorsfel. Datum: 2013-05-16 Remiss: Jordbrukssverket Svar: LRF och LRF Mjölk Svenska Fåravelsförbundet Ekologiska Lantbrukarna LRF Norrlandsgruppen Sveriges Nötköttsproducenter […]

 • Typgodkännande av fångstredskap

  Remissyttrande gällande utkast till Naturvårdsverkets föreskrifter om typgodkännande av fångstredskap. Datum: 2013-04-11 Remiss: Naturvårdsverket Svar: Svenska Fåravelsförbundet Ladda ner remissvar (pdf) ››

 • Salmonella – ett nationellt strategidokument

  Salmonella är den näst vanligaste zoonosen på människa i Sverige. Genom att ta fram ett nationellt strategidokument vill myndigheterna visa vilka konkreta åtgärder som är angelägna för att få ned antalet fall av salmonellainfektion hos svenskar. Datum: 2013-04-02 Remiss: Jordbruksverket Svar: Svenska Fåravelsförbundet tillsammans med LRF LRF Mjölk Svenska Djurhälsovården Sveriges Nötköttsproducenter Sveriges Grisföretagare Sveriges […]

 • LRFs nya rovdjurspolicy

  Remissyttrande på internremiss om förslag till LRFs nya rovdjurspolicy. Datum: 2013-02-28 Remiss: Lantbrukarnas Riksförbund Svar: Svenska Fåravelsförbundet Ladda ner remissvar (pdf) ››

Våra annonsörer